OCR Output

A,

x taſt: aldrig ſtäv/at förekomma ſä „.'at ju: i>e tiſ-Sädes- Wäxtens
bibehállande i Landet Cronan lárer ſom oftaſt blifwa- nôdgad- at
gióra Uphandlingar oh Förſkätter til Sädes-Korn/, ſä framét o
i>e' i thet fallet ‘nâgra Præcautioner tagas ; Hwaribland then föôrs
nämſta ſynes wara, at, uti hwarje Son, under Sokne- Mänso
nernas’egit inſeende Magafiner blefwve uprättad „htoaruti- Almogen
ſielf , uti goda âr , bleftye förbunden at upláägga uti torr Sad, et
wiſt fôr hwart Mantal , ſon éj annars dn til Sâdes - Korn uti

- Mißwäxt är finge tilgripas eller róôras, ty uti goda ár wore En

Tunna eller Tw ps Mantalet my>en liten ſaknad, emot then fôr¬
mon at altid hafwa ſäkert förrád af egit Lands- wäxt, i ſynnerhet
{ Norra Orter, ndr nöden tränzer, “

__ Sedat ſtiké Magaziner i. Landssréerne inräctade, blefroo under
Crono -Betienternes inſcende, oh ſedermerg til Cronans tienſt an¬
grepne, och dnnu uti Almogens minne lárer rara EE lârer
then oŒ nu ingenſtädes-kunnaförmäs ſädane Förräds - Hus at up¬
- râtta, utan at thet ſer Under theras egen wärd oh Diſpofirion.
När Almogen then förmonen o>ſä förunt warder , ſä hafwer then
oŒ tà ingen at ſkylla fôr briſt , om ſä hânda ffulle, när Sâdes¬
forn behöſwes. / SA E

_ Min-Läſare tänke i>e, af jag med alé thet ſom rôré âr, tân¬
ker at ráíta then minſta anſtalt, ſom uti god mening til Landes
npkomſt och förbättring gióres eller giord âr , ucan min afſikt âr,
at fullgióra en redlig Méedlems ſkyldighet uti at uptä>ka för thet Al¬
mánng then inſiké jag af egen och andras rfarenhet uti Hushäll¬
ningen“ä innom ſom utom NRiket med my>en möda wunnit, Hus¬
hâlls-Fnrättningarne äro af then art, at eftertiden utwiſar och ty¬
deligen för ôgonen ſtäller theras rätta hallé och innerliga godhet
ſom allena ôfwertygar oß , at en ganſka liten omſtändighet , ſom
warit för the ſarpſyntaſte doh oſynlig, har uptäïkt för efterkom¬
manderne, at thet, ſom för theras Förfäder tyktes hafwa 1warit
then aldranyttigaſte Sg ſwârare pâfölgd , dn Tn

2 '_ then