OCR Output

blici befkoſinad giôrs theßè altid nódlidande til hièlp o< ufflykt i
‘âkommande Mißwäxt pá Sáâd, ſamt alfwarſam befallning och ât¬
warning, at then, ſom ſig af thenna nâd i>e betienar, underwiſa
[äter och ſedan pradticerar, then má ſedan’ uti áfommande nód o<
Mißwäxt , i>e förwänta nägon hielp,. förſkätt eller underſtód ,
emedan en ſádan ellér ſádane i ſanning hafwa, i ſâdant fall, ſig
ſiclſwa och ingen annan at ffylla, om the nâgon nód af Mißwärt
yá Sád lida, ſä torde oŒ Almogen ‘wiſa \ig thertil à my>et

at ſädane i>e heller hafwa at förwánta nägon afſfrifning pá heras
Utlagor uti Mißwäxrts ur. | tning pô th

Omkoſtinaden och beſwäret \med- henna anſtalten, ſom efter
nâgra är uphöra kunde, lärer litet kunna liknas med then ouphór¬
liga ſkada o) ſaknad pá Folk o< Jnkomſter , ſamt beſroär och
omfoſtnad med förſkätter, Uphandlingar oh Tranſporter af Span¬
nemál, ſom Cronan nu eſomoftaſi hafrog och lida mâſie, at thet
famma. i>e. lârer-wara nódigt at -omrórg,

Skulle thet befinnas., thet thenna Jordfrukten therſtädes icke
érifwas fan , wore- onódigt at e en ſâdan omfkoſinad , men föôr¬
merkes , KE (mos PE ſ CLS jag GP lifa EO
at then aldrig pà annaët ſaâtt i the ndſaper kommer i almaänt
but utan pá thet nu oföôrgripeligen föreſlagne ſättet. Mödan och
omkoſtnaden wid theras planterande i anſcende til then ymnogheé
then gifwer är längt mindre och ſäkrare för Landtmannen än med

ád, och mángfaldigt mindre än med Bark , hwilken , churu ong¬
turlig ſpis, then är, käſtar Bonden mänga reſor mer at taga oc)

ps allg orter intet tilfinnandes,

Pâ thettà ſättet ty>es ofórgripeligen , thet dyr tid o< hun¬
gers-nód med alla chef ſwära pâfólgder , ſä i anſcende til Znbyg¬
garena och Exronan fór alla tider fórekommas kan, men ſom i an¬
ſcende til frâſt - nätterne, hwikka ifrän ſielfwva Climaters beſkaffenhet
Härröôrg, Mißwäxt pà Sâd' en och annan gâng ofen n o
i S y q

E E R OEI ri i i