OCR Output

: i : — IEC E :
o< Jrland, dr i thetta fall ſtor âtſkilnad. Förſt kan <et doch
ide nekas , at ju i>e en och flere menniſko -âldrar fôrbigâtt förr
ân theße Nöôtters bruk therſtädes blifwit almänt förtplantat; men
the anſenlige Præmier, ſom ther lifa ſom i Engeland betalas tif
them, ſom nyttiga ſaker befordra , ro af en ſtor kraft och roârkan,
och ide ringa théertil- bidragie. Sedan âr ſtôrre delen af Landet
bebodé, beſutit och: brukat af fórmögit förſtändigt Folk, icke heller
: finnes: therſtädes Hemman och indelte Länderier , Cronan tilhörige,
Hivilka ſom oftaſt i Stverige Äboer och Brukare omwäxla-, hwil¬
Éet , i anſeende til et Lands râtta bruk âr af ſwâra pâfölgder; alí
ſä när <he Norre Landſkaperne i Stwerige râka i ſamma tilſtänd
med Frland, \ä kunna oh Præmier allena tara tilräcelige thenna
med flere WetenſXaper “at fortplanta, men ſom ſäâdant i. these
try>ande tider i>e Tan fôrwäntas, ſä th>es o, ſom andra och’
flere Expedicnter bôra pâtänkjas och brufas, thereſt wärkſtlighe¬
¿en hâraf ſal kunna fôrwdntas. EN i

Sottn tu förſdkt är, at théma frukéei toärkeligen trifs âfroei
. lgt i Norden och ókar ſig otroligt, och af then ſamma oſà til
lika med Kähl- och andra rôtter , men af thenne beſynnerligen kan
giôras med liten blandning af Miöhl et godt oh hâlfoſamt Bröôd ,
äfwentodl troligt ſynes ,- at Kiölden thenna frukten icke ſä lät ſka¬
da fan ſom Sâden, i anſeende thertil at Kölden hwar gâng i>e
är längroarig och frukten är med diup jord öfwertäktz oh theß
almänna fortplantande therſtädes för äfwannámde orſaker ej eller
ſtär at wärkſtälla, à länge thet af Jubyggarena ſielfroa depen¬
dera fal , à ſynes het vara râdeligit at et filräkeligit antal Trä¬
gârds - Geſäller eller Drángar kunde tilôſwas uti alt tet, ſom
Hörer til at henna , med flera frukter, ſom til Bröd ena kunna ,
rtt plantera , ſamt tillika underwiſos, huru Bród theraf bakas
bôr, oh ſedan pà Publici bekoſtnad. förſändas til <e Norre Län
derne, therſtädes Fförblifroa och kringreſa Almogen thenutinnan gratis
at underwiſa , ſä länge och til hes kundſkapen almänneligen kring¬
ſprid är o< Almogen thet ſielf förſtär, Och at. Almogen tillika
wederhörligen med eftertry> NP thet thonna anſtalt pô E