OCR Output

LE JY 32 E SE
o< med alfroarſamhée. Sedan then tiden ‘har eſomoftaſt ſŒkrife¬
wit oh âfiven try>t warit om nyttan/ \ä af theße Poratoes, ſom
andra Fordfrukter , hwilka til Brôd oh uppehálle tiena kunna oh
mindre äſwentyr än Sd underkaſtade dro, men lika när är thet.
Hunger och dyr tid hôrer man ändo>k alt fôr ofta regera tvär¬
re, án en mordiſk. Fiende i theßa. Landſkagper ; Men. längre , dn
thet. ſom af âlder putt 6 warit, nemligen at tilgripg. Barck: oh
annan onaturlig Fôóda, ſom do>k my>et litet förſlâr, âro the ân¬
nu ide kfomne, och thet är theras endaſte utflykt ſamt htyad
Sypanmäl Köpmän them tilförer oh the {dſa kunna , när egen
tvâxt mißlyc>as , och annorlunda blir thet- aldrig à länge werle¬
den warar, om thet pà menige Mans egen wilja , luſt o< hu

anfomma ſal, andra Expedienter at fórſófa , om án nôden o

dóden lâge them à jämt och hârdt uppà, tiſ-theß hwar Mennis¬
ſkia i Landet utrotat tvore. Och hwad then à my>et âberopade
- efterſyn af en här o< ther i -Landet god Hushällare hos ge¬
mene Man allmänneligen uträttar , intygar nog en öfter alé
bedröftvelig- drfarenhet , och. huru litet man bryr ſig om goda
ràd och fôr ôgon warande exemp> e

Frrland âr äfwen | my>en Mißroärt pà Sd underkaſtad
af fôr my>en wäta, ſom the Norre Landſkaperne i Stverige är
af Kióld , men ſedan förenámde med flere ſlags Rôtter i Landet
inrotade blifwit, och til Bröôd ‘áro wordne-befundine tara âfwen
\à goda ſom Sd, à hôres ganſka ſâllan af hunger och men¬
niſtiors antingen dôd eller flykt frà theras Hemtrwiſter. Nu dr
ther troligt, at’ thenne med flere Rötter oh Jordfrukter mindre
fara för Kidóld áân Sd underkaſtad är, i anſeende thertil, at
then ena twväxer under oh betä>kes af Jorden, à my>et at en
hoſtig eller kortwarande Kiöld then i>ke ſkada kan, men then ans
dra âr âfwan Jord för minſta Kidld exponerad. Men man fkun¬
de tà fräga om i>e ſamma hinder oh ſwärigheter warit i twvä¬
‘gen i Jrrland, fom/ nu föregifrves i Stverige , eller ſäja, efter
the inteé warit hinderlige ther , ſà kunna the o> i>e wara hints
derlige här. “ Therz til kan man ſwara , thet emellan EEE

nD

a>