OCR Output

Fom med’ mindre -äfrwventyr och ringa omkäâſinad- ernäs kan, nens
ligen Nikets och Underſätares ſälhet och wälgäng. i

Om nu nâgra Expedienter ffufle fünna föôreſlás til fórefom¬
mande af then hungers nôd , ſom i the Norra Landſkaperne
eſomoftaſt bänder , o the olägenheter ſamt ada , ſom theraf
för Cronan och Publicum exißerac , à âr theraf fôr the ofwvan til
anfôrde orſaker aldrig nâgon wárkſtällighet at förwänta , fä
framt ie Hôga Wederbörande fielfwe täks befordra wärkſtällig¬
heten theraf , beſynnerligen, ſom ofta nämde Landfkaper ro af
f& och alsîngen Adel och Ständs - Perſoner , utan mäſtadelen af
en énfaldig , fattig, ofunnig och för alt gammalt præoccuperad

"Sſllmoge bebodd, och ſom Idate ſtyrfa, ſpeculation eUer hug
hafwer nôgot nytt at föôrſôka, à torde od nâgre finnas med
wilfas Interefle ide inſtámde at ſe menige Man, i anſcende til
röd , independent af them och ſâdana, ſom then med nödtorf¬
tig Sud i dyr tid biſpringa plágar, tà, om-ſà wore, án min¬
dre nâgon fruft eller wärkſtällighet wore at fôrwänta af the
‘Hálſoſammaſte’ Expédienter, ſom kunde fôreſlàs, thereſt i>e Hô¬
- gre Makt ſtelf tâks befordra-wärkſtäligheten theraf, med nâgon
Fäſtnad och alfwoarſamhet. Ty för Exempdz
* “Thet dx nu ſnart ‘16 är fôrflutne, {om jag: förde med mig
‘til en! wiß Provivce the # fallade Potatoes ; och recommenderade
‘hos ſâdane af mina wänner, ſom jag ty>te âga förſiând och för¬
mäga nog androm med Exempel at fôregà, them at plantera och
‘bland gemene Man at fortvlanta. Ar 1730 fräâgade jag efter
huru tvida thermed avanceradc tar , ſwarades thet mig at the
them utrotat , och orſaken pà tilfräggn. war then, at cm then
Frukten , ſom ſig fà otroligen och i ymnoghet ökte, bleſwe. ther
i Landet bland gemena Man: inrotad, ſà-fru>tades het the i>e
ſulle funna fôrmà nâgon: Bonde at giôrg nâgot arbete, emedan
han ‘tà funde fâ thes Liſs uppohâlle, til: öfroerflôd för litet och
alsintet, Sôlunda har thet -gädt och à wil thet gä med alla¬
chanda nyttiga inrättningar-, thereft i>e- Hôga Wederbörande be¬
Föórdra_begynnelſen och wärkſtälligheten theraf pà egen WAS