OCR Output

glômd oh aldrig | tvärket Hos nâgon ſtäld , i at nyttan af
chen hálſoſammaſte Sak ofta ſtannat i en Bok eller et Manu¬
ſcriper , ſom tiden bortgiómt i eù eller annan Kiſta eller Bok¬
ylla, utom thet , at föga nâgon nyttig ſak finnes , ſom i>e

ar ſîna fiender o< motſtändare för en eller annan ofſiké ocp¬
Incereſſe ul. :

ageliga fôrfarenheten öfwertzgar oß om atf tetta är en
EN ſanning. Folket ſtaderar oh láfer om hwad Lan¬
det nyttigt wara kan , ‘en my>enhet reſer och arbetar at inháms
ta Kunſkaper therom ifrà wida werlden , thet ſrifwes , try>es
therom, i ſynnerhet thenna tiden mer án i nâgon förfluten , thee
rádgás therom och fôrfogas allahanda Anſtalter , Föôrordningar
och Pubdlicacioner gä ſom tidaſt oh til ſtor my>enhet ut theromz
Men ho kan ſäja, thet nâgon ting allmänneligen winner nägou
ſärdeles framgäng , ſom ie lifa ſom med en wäldfam Hand
angripes , forceras, i wvárket ſtdles oh wid mafkt hâlles.

Orſakerne. äro præoccupationer fôr thet gamla, the fórnám¬
{te, máſte oh fórmôgne Länderiers beſittijare bekláda tienſter o<
hinna i>e med at tánka pá annat, allmen Fattigdom och okun¬
nighet regerar Hos then Tiga ‘delen af meniga Allmogen , ſom
beſitter Land, oh en ſtor del af Nikſens Land âr i oſákra Pos¬
ſeflorers händer. Alt ſom ſriſwes, try>es o publiceras fom¬
mer i minſta delens händer , ſtörre delen af them förſtär thee
intet, oh án mindre ro the, ſom fôrmägan âga nâgot at fôr¬
\ſófa. Om o> nages fà taga ſig fôre androm med exempel fds
regä, à dro the fà, ſom thet efterfölja, ‘mißly>as thet för et,
ſà dro tuſende theraf ſtôtte fôr hufwudet , ja le ther ât, och ſä¬
{unda funna Slägter fomma och gà, ja heſa Secula fôrbi lôpa,
fêrr án_nâgot godt fan allmánneligen fortplantas , emedlertid
fórgàs Folk oh Land, och Riket mâſte lida oh fórbliſwa i thes
\tvaga tilſtând , ſamt dependera af Utlänningar i anſeende til
Lifivets uppéhälle , bedrôfweliya pâfölgder af ringa orſaker ?
A> ! at man do i>e ſe o hôra kunde Millioner Pengar oh
Folk pà ea oſáker o âfwentyrlig grund tvága at winna thee,
ſom