OCR Output

IEA 25€ SS
ther doe i>e dllenaſt Millioner Menniſkior finnes, ſom aldrig
\makat Brôd af thet , ſom wi kalla Sd, utan fins o> ſädant
til Brôd, ſom wärkeligen i ſig ſielf är à godt, hälſoſamt och
uárande, ſom nágon Sád kan wara til Brôd , ſom fr exeme
pel pà en ſtor -del af Africana Kuſten „- Yael ej annat bru¬
fas dn then \â fallade Milho, i Weſt- Indien Mais, och i Bra¬
lien et flags NRôtter af Tráän , ſom à thet bättre ſom ſâmre
flags Folkeét giôr til Midôl o Brôd , och ár ganſka hâlſoſamt
áde til Bród, Grôt och annat, hwilket jag ſielf ofta förſökt.

Thetta âr nu alt i ſäâdana Länder , hwareſt flika Ingredien=¬
tier til Brôd ro Ländernas Naturliga Produger, men theremot
\âdané intet , ſom wi- i gemen kalla Sd, hwarfôöre ok Folket i
briſt af annat thet tilgripit, och frâga therfôre âfwen ſà litet efe
ter annat eller wär Säd , ſom wi frâga eſter theras, om än
Hôgſta nôden oh dôden läge -oß fôr dôrren , faſt my>et annat
râtt à wl til Brôpd och Lifſens uppehálle tiena kunde, ſom
thet tvi falla Sâd, och hwar om Folket. ehuru omildt Clima¬
cer och wara funde, altid funde wara ſáfre om nägon tilgäng¬
Pà henna Grund och för theße orſaker Hafwer thet o> i alla
Tider och Länder warit wärt, beſynnerligen hos gemena Man,
at inplanta hug och flit at fórſôfa annat, ân hwad the af älder
twahne twaritz „Alt annat à ſido ſatt, ſom Menniſtior tarfwa,
à har fôr thenna enda o til menniſtliga Lifroets uppehälle
‘oumgängeliga angelägenheten, otahliga Millioner Menniſkior fôr¬
gâts af hunger, och ändo> icke kunnat fôrmâs at wara betänk¬
te pà andra utwägar til Liſtvets uppehälle, n the af âlder
‘wahne warit, E R

__ Orſakerne, ro gana fà och -begripelige. The förnämſte
oH hit in tils i the máſte Länder brukelige ſätt at- foreplanta
nôdiga och nyttiga Kunſkaper , Har tvarit at frifwva oh publice¬
xa them i Trycket. Thet e man hállit fôre wara nog och til¬
ráeligic. Sálunda har Slákter fommit och gängit , och hela
Secula förlupit tnnan nâgon nytta af then hälſoſammaſte Kun¬

Kap kunnat wáxa 7° och. ofta har then pâ kort tid bliſwit fór¬
D 3 glómd