OCR Output

gelägenhöter dn theße, ſä är theße Länders o< Folks tiſſtänd
LE EEE Í e Ln the e faſt mindre

mmer y nad oe boſrady , ſamt ſtórre ſäkerhet ty>as un¬
der GUDs nâdiga Wälſignelſe ta ES EAR EA allenaſt
nu , uban i alla tilflommande Tider , ân thet ſig- giôra lâter pá
thet härtiſs- brukeliga ſättet , och âfwen hos mängen förmodeli¬
git wara fan. :

Thet âro redatti flere âr förflutne, ſedan jag toederbörligen
&pnat mina woâlmenta o ofórgripeliga Tankar , an äende tilräe¬
feligit fôrräds förſkaffande pä Sd och Bröôd i Landet, men
Tiden o Conjungurerne hafwwa i ſig ſielf twoarit hinderlige.
Then tid, ſom förſummas, tinnes do aldrig âter, thetta för¬
cienar à my>et ſôrre upmärkſamhet , i et Land , hwareſt 13 à
1500000 Ris - Daler ärligen gä ur Landet för Bröôd.

Thet är do>k i>e nâgot om Landbrukets uphielpande i ge¬
men , fom jag nu i underdänighet orröôra tänker , utan endaſt
om the Norre Orterna oh Oſterbotn i ſynnerhèt , hwareſt nu
rx à rad, och eljeſt ſom tidaſt Kiöld och ‘Froſt fôrorſakat
ine ſiôrre nôd och eldnde , ſamt Cronan ſîiôrre kada

eſtulle funna beſkrifwas.
JZ âffffillige andra Länder finnes oE Provincier, hwilka ſom
Ra ißwáxt underkaſtade dro , faſt i>e af Kióld och Froſt ,
fá âr thèt doŒÆ af ſâdana orſaker , ſom ifrân Climarer hdrrôra ,

äfwen ſom 1 Öſterbotn, men ſällan ſkal man do> höôra ſüdan
uſelhet oh elände therpd fôlja, at Folket blifroa nôdgade at til
gripa , dels en onaturlig Spis, dels dô, bort hopetals af hunger,
dels fôrlâta thecras hemwiſter , ſâſom i Oſterbotn er,

Sfrà Werldenes begynnelſe hafwer Brôd „ nemligen af
Räg , Hwete, Korn eller Hafra warit räknadt Lifſens - Staf ,
men thet är do> ide ſà, utan therföre, at thet ſà anſedt och
räfnadt warder , áro Menniſkior i gemen à præoccuperade , at
the o> intet annat eftertrafta, faſt annat finnas ſulle, tro ock at
intet annat. giſwes , efter intet annat fâté namn at duga til Ain

ex