OCR Output

$ LF

a IEC SL x
Med fulkommelig ſäkerhet o< förtröſtan kat man do>
ernedlertid ſſa, at hârigenom kunna Rikſens Högloflige Stän¬
der, fà ſig noga bekant , thetta Mifots af Narnran âggnde ſttyr=

fa och fôrmaner. ſame Hara langt thet fan bringas i Fruktbar¬
o Folfrif | AER

__Thetta är o> het aldrafórſta ſteget ſom tagas bôr , thet
ware ſig i anſeende til Landets upodlande , Folkets förókande
och Närings - Medkens tilwäxt , thet mä warg i Städer eller .
pà Land, thet där then förnämſta “Grunden til förökande af Cro
nans infomſter, Rikets anſeende, oh \â enfkylt ſom allmán
wálmäga, alla andra medel, ehuru the funna wara medwärkane
de, ſà dro the ándo> i>e af then wigt oh nödwändighet, och
funna ſâledes aldrig blifwa af ſamma páfôlgd, i

: *_ 6 #.®
ÁÂr man à ena ſidan betraktar then Klagan o< Jämmer,
ſom i anſeende til dyr tid o< hungers nöd, förutan an¬
dra plâägor, en del af theta Rikets Provincier, i ſynners
het Oſterbotn oh the Norra Orterne fom tidaſt plägar , huru
the Sà med Tárar oh Skära med Jämmer , huru theras Brôd
är Fânads pis och theras Leftverne en ouphörlig ſorg och be¬
drôfroelſe, Lifwoet twert emot Naturens art en bôrda o< Döden
en lâdie, ſà ty>es ſáſom at áfwen thet mäſt hârda och förkâl¬
nade hierta , thet ide ſkulle funna afhôra utan rôrelſe oc medli¬
dande; Emedan the dro Menniſkior och i>e oſkâlige Creatur ,
ſom lidande ro. Hr ſätter jag à länge à ſido then oerhörda
ſkada, olágenhet, beſwär, bekymmer och käſtnad, ſom Cronan
och Publicam nu nägon tid ârligen hârigenom lidit bâde pâ
Folk och Jnkomſter , ſamt med Uphandlingar och Förſkärter med
mera, at bibehâlla theße Länder bebodde oh Folket wid Lifwet z
men när man à andra ſidan' betraftar huru theße oly>klige och
" bekymmerſamme Tider occupera hwars mans fînnen och tanfkar
dels med égne, dels med, E i the mâſtas ty>e, ſiôrre 2A
2 geigs