OCR Output

* ) 26 E $T %
* %
de fôrordnas mà, at ôöfier hela Riket uti hwarje Province och
Sokn underſôka. ; LS

1:mo. Huru mônga Byalag , til Hemman oh Mantal,
uti Herre - Gärdar ſammanlagde ro, när thet ſkiedt, ſamt hü-¬
ru mânga Hionelag theruppà tilförene bodt, och beqwämligen
ſig heruppä ffulle funna uppehâllg , när Agorne blefroo weder¬
Vôrligen ſtiótte och brukade. ras

2:do. Huru mânga Mantal , thet til Boſtällen indelte Lan¬
det ſîg beſtiger, Í :

3:0. Til huru mänga Hionelag the fôr Hôga Öfwerheten
miſtelige Kongs - och Ladugärdar kunna fördelas, à at the aa
uppà kunna hafwa theras rifeliga utfomſt, o< :

4:0. Torde i>e wara orâdligit, at lemna the ſamma De=
puterade in Commiſlis at underſôfa , til huru mà delar hwart
o> et Hem, i hwar Province, Sofn och By ,, ffulle_kunna föôr¬
delas, efter hwoars och ens beſkaffenhet , til Âker , Âng oh Ut¬
mark, och i ſynnerhet til thes râtta upodlande,

Man ás af then tankan, at thereſt til thenng Syßlan mog- ¬
na Mán fórordnas ffulle, à funde wid nâſta Riksdag pà en
gäng, Rikſens Högloflige Ständer förelagt warda, ej allenaſt
hwad Klyfning Hemman i hwar Sokn_ och By täla kunna, ſamt
tiſlifa thet Alimännas tora förluſt i Folkets utôdande, genom
Bonde- Hemmans ſammanläggande i Gärdar, utan ſulle the oŒ
pà en gâng , ögonſkenligen kunna ſe, til hwad Fruktbar - och
Folkrikhet thetta Landet i framtiden ffulle funna bragt warda,
och hwarefter tà framgent , ſâdane mätt och ſteg kunde tagne
warda - at thet ändamäâlet mà kunna winnas, ſom möjeligit be¬
wiſt warder, blifroa fan at winna. Och ſom theßutom et Lands
Fruktbar - o< Folkrikhet, med the aldrakraftigafte anftalter ej
{tr til at winna i et Släkte eller fä, ſà kan o> pà en gâng,
en Grund o< Plan lagd warda , fôr alla tilklommande Lag¬
ſtiftare at efterfólja , à länge o> in nil thes , ándamâlet wun¬
nit blifroex, : : N

e