OCR Output

———— pmr t=

SOURUREN
DLA
CIG
i NE DALS G8
AUR A R NRG HN
dA SEE

MK ‘ “Fe W

E VRSC

wilkor at aldrig fördrifwa nâgon Stam af Hionelag , eller hin¬
dra theras tilwväxt. :

Som en Allmoge r dels otvillig, dels okunnig o< dels o¬
förmögen , thet redan upodlade Landet at ſä bruka ſom ſig böe
oh nytt ak uptaga, à: kunde o, jemte förókning af thet arbe¬
tande Folket til Landets bruk, igenom-Herrſkaper eller Ständss
Perſoner ſom Naturligen âga mer twilja , kundſkap, förmögens ¬
het, förfarenhet, hug, luſt o< nôje: i Landets- upbrukande , theæ
nôdige och erforderlige ſtyrkan , theruti pà en gäng inympad
tvarda, ſà at om thet ſulle kunna fóregifwas, at hela Byalag
eil theras Agor dro hu bâttre upbrukade, n tà the tvoro uíí
Bdöùders hânder , winner tà Landbruket i thetta fall en dub¬
bel förmon hârutinnan , nemligen jemte thet at Folket kan föôr¬
óôkas och ej utrotas, # toinner thet o pâ en gäng, hbâde för¬
farenhet oh fôrmäga, at nyttia och bruka theé tilwäxande Folket
med förmon och eftertry>. OW fôrmenar man med fullkomligit
fil, at ehuru ſâdane Byalag af Bonde - Hemman efter theras
nu warande bruk , fan ej mer án underhâlla, the nu warande

belôna bâde Herrſkaper och Bönder ,- then ena för arbete, o

o förſtänds , och then andra Manns ſtyrkan fôrena til thes

Som theße orſaker til Folkets förminſkning oh utödande i
Landet, htvoilka tillika âro tora hinder i Folkets tilwäxt ſä wál
ſom Landets upbrukande , hit in tils aldrig omrördt wgrit , o<
fölgakteligen til thes wvärkan oh päfölgder aldrig âro wwordne
underſöfte, à páſtäâr man o> ingalunda , at uppà theße blotta
angifroelſer nu ſtraxt nâgot thertil âtgidras: Utan à framt thet
finnes af en ſâdan angelägenhet ſom här förmenes , och ſâledes
förr án nâgot thertil âtgiordt tvarder, en ſäker grund mäſte wa¬
ra at pâgà , à underſtälles Höga Wederbörandes egit ompröf¬

wande, om ie til EEE Riksdag - nágeg Depurug¬
c f C