OCR Output

| % Î ga Se
* Z *

a kallade’ Hétte - Gârdar ſammanlagde ro‘ Men à framkt
Landet icke ſal bliſwoa pe med Herre - Gârdar, och ſtä framt
man wil Fôrebygga, at ice Landets Almoge och Stammar til
Hionelag, tid efter annan mer oh mer ei al förminſkas, och
à flutet ganſka {â ſola âterſtà, och fölgakteligen Landet râfka alt
mer i ôdesmâl i briſt af GS à Fndelnings - oh Noterings¬
IWáärken, ſom alla andra Närings - Medel ſkola lidande varda,
\à âr thet hôg tid at nu förebygga widare Frälſe - Skatte'- oh
Crono - Henimans ſammanláäggande uti ſtora Gârdar. Wed
theße ſakers noga öfrverwägande torde man äfwenwäl finna bâ¬
de râdligit och nyttigt, ät“ giôra ſâdane anttalter, om ſâdane
Kongs - och „&ronones - Ladugärdar , ſom Hôga Oftverheten cj
ſelf för ſit egit Nöje behöfwer bruka lâta, at i \tallet thet he
nu til Arrendarorer med Allmogens ſtvära betungande i anſeende
til Kiörningar. oh Dagswärken , kunde fördelas i ſä mänga

ims delar , at en Hionelags Stam theruppä funde hafwa “fa j
utkomſt. i is

Man förmodar at utom het, at igenom en ſädan fördel¬
- ning af miſteliga Kongs - och Ladugärdar , Tijo och kanſke Tius
gu Hionelags Stammar i ſtället fôc en kunde i Niket etablera¬
de tarda, o Cronan fóölgakteligen af ſlika Lägenheter , kunde
wing ſtôrre Inkomſter än i thet ſtänd the nu äro, {à följer
ô> nôdwändigt theraf , at Cronan kan iñdraga uti en redbar
infomſt i Penningar , alla the Dagswárken fom AUmogen för¬
bundne ro, til ſlika Kongs Ladugärdar at giôra, Allmogen o<
<erigenom förſatt i thet tilſtänd, at báâttre kunna wärda theras
egna Hem, och them tid efter annan mer o mer upodla,

Men hwad Frälſe- Skatte- oh Crono- Hemmans , ellex i
gemen ſagt Bonde - Byars ſammanläggande uti Herre- Gäárdar
angäxr , Nj tvil man hät med i>e hafwa förſtâtt, {om toille man
föôrmena Hexrſkaper ſädane ſig at tilhandla: och beſittia ; thet mä
Har oŒ en wál gióôra. Wid alla Bonde - Byax o>ſâ hwar¬
cif the ſig bâde Skatträttigheten o< Räntan förwärfwa fun¬
De, upſättia Boningar bâde fôr Hemtwiſt och aèſe: Men iA

i w