OCR Output

1

*# ) 23€ $
tes „- at med Folk , r thet ſäſom med Creatur utrotar jag

ten af et Trà, à förgär thet \möningom, och. pà ſlutet gifwer

ej Fró af ſig, och ándteligen förgàs. Fôrminſkningen af Fol¬
ket i et Land, ſà wál ſom otſakerne thertil , eller at the ej fune
na tilwäxa , dro infenlble fôr Naturliga ôgon, \ſâdant mâſte
med_Fôörnuſtets ögon ſes o -fterſinnas. Then minſta_ delen
af Menniſtior efterſinna mer, án hwad' the med Naturliga ögon
fe, och ſom the ôfrige ro fà, à âro the o alt fór fârtlifivas
de, at _funna tarſe blifrog alé thet ſom ej kan fiónjas utan gez
nom lânglig tid, eftertanka, och förnuftecs ſtändiga- bruf.

En Bonde ſom râkar i fattigdom med Huſtru och Barn,
eller fôr’ andra orfaker gâr ifrân ſitt Hem, blifwer Soldat eller
Bâtsman , eller han med Huſtru o< Barn Tienſtehion hos ‘an¬
dra , eller o> wandrar omfring ifräân thet ema Hemmanet eller
DVorpet til thet andra, flutar ſina dagar Utan at âga nâgon an¬
ledning, dt gifta ſina Barn och crablera theni, och theße fördrif¬
toa ſâledes theras leſnads - ider , ſôſom Dienſtehion eller Digga¬
re / och ſâledes förſwinner then ena Stammen efter then andra«
Et par- ÁÂkca Folk âro o> funna blifna Stammar til’ flere, âfs
wen ſom-et Trä kan blifwa Stam tik mänga: tuſende. 5

and , 1 ſynnerhet tà Hionelaget: kan kala thet theras. egit.

i tiden kunde blifwag. antagligt. df en enda Hionelags Stam, ale.
deles rubbad o< Pifwen 2 aldrig rägon Sborra mer,
nâgot antaligt Slákte checa at künna- inna, = LRS

Man. lemnar uti Hôg - Wederbörandes egit- öfwerwägande,
om. o huru wida nâgon -nyttig ândring- e kan, hwad het tif)
Boſtállen indelte Laudet angâr : Man lemnar oŒ herHán bu¬
ru wida wöjeligit wara kan, at: giôra nâgon ndring , med “thet;
Frâlſe- Skatte- och- Crono -- Land eller Hemman; ſon redan aw