OCR Output

E I go C LE
ó< föórluſtét för Niket af Folkèt, o< nár thétta ſamtnanläg¬
ges med alla the Bonde - Byaxr , ſom i hela Riket uti Herre¬
Gârdar ſammanlagde ro, à âr ei undran wärdt, at i Landet
är briſt pà Folk. Och i then händelſen Bonde - Byars ſamman¬
ande i „Herre - Gârdar, pá thét ſâttet , ſom hit intils ffedt

* dr, Cohrinuera fâr, #-fer man wäl, at Landet med tiden kan
wara upfylt med. Yerrſkaper , men en Allmoge ſmäningom \à ut¬
cotad, at Herrſkaperne- ſielfroa fà taga til Plogen oh Mulquer¬
ren, oh Landet i ſtället fôr $00000 Hionelag, efter F:dè Dels
Klyfning , o< 1690900 efter z#:de delars Klyſning af Hemma¬
nen , hafwa endaſt fanſke 500009:de Herrſkaps- Hionelag i thet
ſtället gr tilgà,, emedan twenne Mantal pà hwärthera , ej mer
dn 50000:De Familier utgióra fan, efter 100000 MMantal i Ríi¬
fet; Men thereſt man 3, 4, 5 oh flere Mantal , hwaraf ſom¬
liga Byalag beſtâtt, och uti: Preda ſammantagde blifs
wit, tillägger hwar Familie, ſä blifiver oŒ i proporcion; thers.
efter, af 100000 Hemman Famulie,tahlet à my>et- mindre, och
thereſt theße 5co0o:de Familier tà i Riket ej ſulle fiunas til¬
rädelige fôr- Landſens Brük,. Arméen-oh andra- nôdtorſter , #à
finge the utan twifwel wl lof, à nyo: begynna at giôra theras
M Ea ne e o EP
nya Boningar i ſtâllet för Herrez-Gärdar ſom tilſôrene- warik
alt efter ſom: the GB funde dto: i STRO ES

Hemmanens otilküteliga' Klyfning! hindrar - Folkſens tiltvärt
och' Landſens bruk,, men thetta oförmärkte mißbrufket utrötar Hio¬
nelag och Folket efter handen: Om förthenſkul Hemmanens we¬
derbórliga RETE tillâtes , och Bonde - Hemmans ſammanläg¬
gande- uti Herre - Gärdar ie förebygd- blifwer : Sä warder o
AaO om Hemmanens Klyfwande af alsingen wärkan ; ty
tirgad pâr ena ſáttet fôrôkes , warder geitom thet andra’ förſtôrt „
ha áfwen hindrat at blifwa af nâgon wärkan. E
__Om nâgon fffullè frâga hwar alla the Hionelag , o< alé
thet Folket tagit wägen, ſom förmenes alla Boſtätn och allá
uti Herre :Gârdar ſammanlagde Byar bebodt hafwa , à ſwa¬
Y res,