OCR Output

oh fölgakteligen i proportion therefter, my>et mera Fol i
Landet kunna tilwáxa. ES

liti mité egit Granſkap à Landet , endaſt uti tHe ſiu. there
omkring belägne mà Soknar , kan jag upräkna o wid nam
ifa dels andra, dels mig ſielf tilhörande Gârdar , dfwer
Brectiſo til antalet, ſom allafammans tilfórene o en ſtor dek
theraf ice râtt länge ſedan woro Bonde - Bygr , och bekodde
máäſtedelen af fà mänga Bönder och O atiog, ſom uti bemálte> ¬
Gârdar dro fierdedels Hemman , och befteg fig tif öfwer 150
o kanſke 200 Fanulier eller Hionelag, i Hroilkas fiálle nu tret¬
tijo Fogdar ſîttia oh afla Barn , af hwilka do> ſomlige ro
ogiſta , och fôr óôfrigit bruka théße Gârdar med Tienſtefolk. =
Och ſom thetta i alla Soknar öfwer hela Riket, efter ſom the
âro ſtôrre och miñdre, hände är : Altſ om antalet af Vonde¬
Byar til theras Mantal , ſom uti Herregärdar ſammanlagde ro,
ſtulle ſammanráäfknas , o< hroarigenom \ielfwa grunden til allg
the Hionelags Stammar, fom theruppà warit, och ännu kunnat
ôfas, #& kan man blifwa falleligen öfwertygad therom, at o>
therigenom ef allenaſt mänga Tuſende Hionelags Stammar pà
- et oförmárké ſätt , oh ſmäninçgom dro utrotade wordne,, uta.
o> náäſtar oôfwerwinneliga hinder i wägen lagde, ſädane fom
förr warit âter at uprätta , oh à mäânga at tilóka, ſom uppà
theße Lägenheter kunde tilôkas. Gâär man til thet omtalce Fn¬
defnings - Wárket , hwars omſtändigheter jag ej hafwer mig be¬
fant , oh rákfnar endaſt 70 Boſtâllen pà ‘hivart Regemente y
och wid et Medium 2 9Rantal pà hwart Boſtälle ſom giôór 140
Mantak til hwart Regemente , och för 30 Regementer giór
4200 Mautal , hwilka Boſtällen tilfôrene alla wvarit Bonde¬
Byar „ och theße endaſt uti âttondedelar fördelte utgióra rum
fôr 33600 Hionelag, âro nu endaſt rum för à mânga Hione¬
lag ſom Boſtällen âro til antalet , och fólgakteligen en ârlig
minfkning i Folkets förökande ſom 32600, âr emot 4200; Men
alt ſom Boſtällen ro flere til antalet , ſom för eempel alla
Härads - Fogdars och Skrifwares med fleres Boſtällen, à es

#

C3“ fa