OCR Output

JOCE

Edin ét 1ôdig upmärkſamhet winnes wid thet giorde F&
E om Hemmanens Klyfwande eller fördelande i

' Landet , ſâſom then endaſte grund i>e gllenaſt til bibehâl¬
lande af thet tilwäxande Folket wid Landbruket, och fölgakteliz
gen grunden til hes upodlande , titan o then förnämſta grund

nelag; och en föôrándring, ſom med ftidl fan förmodas wárkeli¬
gen therpà Följer : Sä befruktas ändoŒ , het then ſamma eſ
fan blifwva af then wärkan á anſeende til Folfets fôrökande ſom
Naturligen uppà en ſâdan ndring följa bôr, emedan mánga,
men förnämligaſt et hiuder i wägen ligger , ſom funde giôra cn
à hôârlig anſtalt, aſen mindre nytcig wárkan, n eljeſt blife
wa funde. RE EEE Cade

Uti het , ſom man här ärnar omrôra följer man ſamma
principe , ſom uti then giorde Föreſtällningen om Henimanens

ligen, at my>et Folk dr et Lands Rikedom , när thet uti
nyttiga CRE Meet brukadt warder, mén at en my>en¬
Het Folk. omöj gen kan tiſlwäxa, och e béſtänd , utan at
antalet af Sionelag fôrôtes, o< at Lidrings- Uedel förde¬
les, alt efter ſom’ Hionelagen förstte warda.

Nu ehauruwál tilſiádjelſe fôr Almogen at dela theras Hem
heras Barn emellan, âr, ſom ſagt blifwit, grunden til Stams
mars föôrókande af Hionelag, \à ligger âfwen therèmot ndo et
hinder eller en ſwärighet i wägen , ‘ſom änſkidnt then ej ſfödjer
ſîg_ pà nâgon Lag eller Förordning , utan endaſt pà: et inritat
_mißbruf, ſom upfommit endaſt o> allenaſt igenom otilräkelig ite
ſigt om thes onda wärkan och päfölgd för het AUmánna, à
âger thèt mißbrufket ändo> ſà my>en ſtôd, ſom grundade het
ſig uppà en faſtſtäld. och allmänt wedertagen Lag. E

nare och âldre tider, dels i anſeende thertil , at antalet af Sâ¬
tesgärdar i Landet ej förſlagit emot the Familiers antal, ſom
: C32 Sâtes

e N