OCR Output

o> med tiden Folkets förökande , hâr ſom i andra Länder Skog¬
Planteringar och afſalur therutaf , blifroa et nytc och af Le
_ indrágtigaſte Ngrings - Medel här i Landet , hwarmed* kanſkie
mânga Tuſende Familier i Landet ſulle kunna rainna theras
uppehálle. : :

Hwad Husbyggnader widkammer hwartil wärt Hit tils bru¬
Eade ſätt at bygga „ behöôfts my>en Skog, efter alt ändteligen
”ar mſt kyggas af Trä „ thet wore orimligit o< oeftertäuk- _
ſamt, .at.et Land ie kan bebyggas „ therfôre at ef af Trä
byggas fana, efter man finner hela Rikan och Länder my>et

ée vara bebodde, utan at ága ét enda Trâähus. ‘Thet dâr
dſwerflèd pà Skog allena, ſom gifwit Sfkogrifa Länders Jn¬
byggare anledning , at bygga fîg ſä lâtt fôrdexfroeliga Bonin¬
gar ſom the af Trä ro, emedan thet foſtar them ringa ſielf¬
wa Byggnaden , à: länge öfwerflödig tilgäng warit pà Skog,
men uütaf then obeſtändigheten theße Boningar warit undergifne,
à af Rôta ſom Wôdeld , ſà kan man .med ſäkerhet ſâja, .at fô¬
ga nâgot Land „, âger Dyrare SORE E : E uti \îna
Tráhus, i anſeende thercil at fôga nâgon Stad , Herre ârd el¬

r E By i Hela Niket finnes ſom i>e therföre flere réſor

Le
i Aſta lagde blifroit. Af ſâdant Haſwer man äfwenwäl öfwer>
flôódiga exempel i andra Länder , \á länge o intil thes Skogar¬
ne blifwvit à aldeles utôdde, at nôden obligerade them , bygga
theras Hus af Sten, och alt ſedan mindxè áfwentyr warit un¬
derfaſtade, och ſäfrare ſamt beſtändigare Boningar , à wál ſom
mindre foſtſamme i anſeende til tiden o< faran ſom the funna
ſtà, Haft at tilgà, Thet kommer nu ther pà an om wi oſá 1
Sterige wilja Conrinuera i Städer och pâ Landet , med Trâ¬
hus byggande à länge o> intilthes nôden oß. frwenwäl obligerz
fal til annan Husbyggnad, men \à länge Jord oh Sten i
tort Land r at tilgs, à kan förnuftigt wis aldrig ſâjas thee
Hemmanens Klyſwande och Folkens föröbgude gr omóôòjelig, för
Marerialier til nôdig Husbyggnad, : Ó

C e Htwvad