OCR Output

o JEEC E
* GN %
_ Whet torde: oh-af en-del nu ſom förr fôrmenas, \&m- ſulle
Skogarne i Riket ej blifroa tilräcelige om Hemmanen blifwa kluſ¬
ne, oh fóljakteligen Folket pá Landet blefroo förôkte. Hwad thet¬
ta _inkaſtet beträffax. i thetta fallet , ſom thet ankommer uppä Fol¬
kes fórófande oh Landets upbrukande , \â lärer ifräán urminnes ti¬
dex til nu, fôga-nâgot exempel funna gifwas, hwwarken i falla eller
warma Climarer thet man frufkéadt fôre, at fôrdka Folk, och up¬
brufa et Land, hwarken för briſt pà Skog eller fruktan at utôda

then S haft. fla fyra Elemenrerne dro nôdige för Menniſkioc
at hafwva en. warelſe, nemligen, Jord, Wattn, Luft och Eld.

Häâärliga Länder hafwer man Hördt och finner ánnu wara- obebodde
i briſt af Wattn, men aldrig har man höôrdt Länder obebodde i
briſt af Skog , emedan om et Land ſádant ice af Naturen proda¬

cerar, à kan ingen neka at thet ju ¡>e kan ſkie à ſnart man tilſtär
at man hafrwer Land, och faſt mer när thet är quæltion om ef
frukébärande Land; Jag lúpponecrar ſáledes , at thet Æulle funna

ſágas het uti en vel Provincier è thetta Riket allaredan ſulle wara

Þbriſt pá Skog, och at faſt mer briſt Æulle blifwa, om Boningar
och Folk ſig mera fórdka ſulle, # ſwaras at à ſnart man med¬
gifver at ſâdane Provincier âro af ſâdan ‘beſkaffenhet, at Bonin¬

tf

¡elfé at therſtädes fan blifroartilrä>edlig Sfog för nódige Bonin¬
e o< Bränſle, i fall ſädant förut -therſtädes i>e ſulle warg at
tilgä. Til Skogs - Planteringar fór Hus och Wedbrand wil nâ¬

tid thet är ſant, men et ar o lika ſant, at Folket kan ej
ortare fôrófkas i et Land, ân Skog fan tilwáxa oh en enda
SMemiſkia occuperad’ med Skogs- Plantering, kan Plantera och
4vârda mera Skog, án hundrade til Hus oh Wedbrand- kunna
behófrwa, och ehuruwval Sfkogs- Plantering i thetta Landet âr en
aldeſes fremmande ſak , oaftadt alla anſtalter ſom thercil giorde toa¬
rif, à ſer man do ej omóöjeligit_ at ſâdant kan blifwg wärkſtält ,
utan med Folkets fördkande, ſom Dependerar af Hemmanens klyf¬
roande, tà ej allenaſt nôden hwar o> en ſom wilja ſättia Hushâll
oc nya Boningar: j ſkoglóſa orter thertil gbligera ſulle, utan Mes