OCR Output

IME :
ion genom Tiöóndens tiltagande, fom igenom Likſtohl, Brudes
folk, och thylifkt mer. z : +

FörStäderne och theras Borgerſkap följer häraf en ſynnerlig
och begriyelig nytta, i thet at theras rôrelſe, uti Handel, Siöfaré
och Fabriquer mâſte nôdwdndigt ófka ſig i proportion efter, ſom
Folket, o> Följakteligen Comlumtion pá landet ſig föröker, och ï
gemen ſagt , ſom orwederſäjeligit ſynes wara, at ju ide Hemma¬
nens klyfwoande öfter alt i hela Miket , kan gä til thet minſta i 7#de
delar, à máſte och theraf all rôrelſe i landet, \ä wál ſom Folke
til antal, til fyra dubbelt fórôfas, bâde i Stâder och pâ land,
emot hwad then hitintils warit hafrver. :

-Sküulle thenne ſakes nöddwoändighet winna wederbörlig upmärk¬
famhet, tifſtädjes nu ſtraxt Almogen at klyfroa ſina Hemman. ut

m delar , ſom them ſtelf behagar och râdligit finnes, ja âfwoen
lemnas alla Almogens Barn, lika râtt, til delning emellan ſig, til
ſà \mâ delar , ſom the finna ſig ſielfroa kunna hafwa theß utkomſt
med , utan at wara fórbundne at taga lóſen then eng af then andra :
men med. the wiklkor at ej fä ôka Tienſtefolk mer ân hittiks , och at
áâfrwen the, ſom gifta fig i afſiké, at upbruka mera land , kunde för
tvißa âr, nâgra wißa frjheter tilſègas; med mera ſom härroid
kunde tara at pâminna, om ikfens Högloflige Stáändex förſt tik
quæLio an ſulle finng râdligit at ſamtyc>a. :
- Jag finner ej nâgot widare inkaſt af roârde, ſom hâremot
gidras fan, dn endaſt thet at Hemmanéns klyfwande i en del Pro=
vincier, Sofnar o< Byar kan wara möjelig o< nyttig: men s
andra intet , och thertil ſwoares , af ſom ingen Reget är utan exce=
prion ej heller nágon ſak, ſom angâr et helt Nike af à mäânga lu
och til egenſkaper olika Provincier, omdjeligen p lika ſätt kan läm¬
pas tif them alla, ſá kan oh bôr Hemmans klyfning ej heller tvidg¬
re tillätas, án har oh en Provinces Sockens och Bys beſkaffenhet
tilläter , Hwilket förthenſkul regleras fan, när ſaken kommer at wärk¬
fiállas, ty at ófa Stammar o< Akta Folk utan at ſe utwägar fór
them til uppehälle roore äfwoen ſ obetänkſamt ſom at hindra- theras
dfande och tilwäxt nâx cilfálle, til heras utkomſi finnes, hs