OCR Output

: = ITC *%F#
meo e wilkor, för Bonden, ac Gifta theß Barn och delat the
èmellan : meù ej at ôka ſit Tienſtefolk, at i begynnelſen o för rame
cid, torde fórſpôrjas briſt pá Folk, i andra Nârings-Medel och Hand¬
teringar : men #ä följe rnôdwdndigt , at ſom Stammar af Gift Folk
ſig öker iLandet , at Folk för Nárings-Medel o>ſâ i proportion ther¬
efter, nödwändigt mäſte ôka ſig mer än förr, och gär man til hwaré
o et ſtänd ſärſkile, ſä ſkal man finna at hwars och ens ſtänd
oc wilkor , # toál ſom thet almánnas PEE owederſäjeligen
ſkal blifwva förbáttrade. Gär man förſt til Bonden ſtelf, \á blif¬
wer han genom Hemmanens klyfwande och Stammars Förófande
af Gift Folk, föéſaté uti tilſtänd, at ej allenaſt bruka , thet Lan¬
det bátére , a gn nu brufkar, utan'oœ ácligen kan och mäſte
tánka uppä thet ödeliggande landets upbrukande báde när oth fier¬
ran ifcän theß hus , alé het dfriga arbetet, ſom fan fôrefalla, o
onen Bed Ae ERE SEE z EE
Kyrkio och Práäſteg nader afrads fórningar, Durchmarcher,
Soldatés 1d Slternand 20an, blifevec 8 fördelt, emellan à mns
ge flere Stammar eller Husfäder," ſom Hemmanet bliſwer Flufwit
uti flere delar , Hemmanéêns nu warande Üelagor komma äfwenwäl
tà, at fôrdelas uppä ſä mänga flere i ſtället fôr en enda , med mera
<ylikt , fôrutanFolk til Noterings-o< Jndeluings -toârkens under
Biltanive ve gd 2! 20) E jds utt

“Htoad Cronans Winſt o Förmoner härigenoin beträffat, ſä
oida thet ſtär faſt, at my>e Folk är et Lands Rikedom , har
Kiket oh Cronan hárigenom ſtôrre Förmoner, bäde igenom Man¬
tals-penninzar , Acciſeë och ánnat, # wál ſom tilgäng, wid alla
tilfällen pà my>e Folk, ſtôrre Fôrmoner án i Haſt kunna beſkrif¬

ws. tE LIE ' E fin Ï
Kidderſkapet oh Adelea kan (à {órſt begynna at vâtänka a
ined alfware upbruka Sáteriers och Frälſe-Hemmans Âgor , med
then fôrmon, ſom alla wál brukade Ländexier , Naturligen medföljer.
Och î. ROE ſom Hemmanen warda klufne, och fördelte,
Stammar af Gift Folk fördkte, Landet följakteligen uphbrukfat ,
máſte och nööwändigt Präſterſkapet fina cheb ſtora nytta o fôr¬
@ ij / 5 E DE mo!