OCR Output

GE IEC \
ſnatt. Héminanen-âro-\ä my>et klufne , at- ej mera Folk. theruppä
lefiva fan, \ fóljer-af ſig telf, at the mäſte- ſóka; andra. runs
Medel.“ Then ſom o> tän>er at my>et Folk pá et-Hem fkulle fôr¬
orſaka briſt pà fóda fôr them ,- then uptäcker äâfrwoen ſin okunnighet ,
om ordſpráket , , och theß râtta. betydelſe, (Homo homini DEUS.)
Förutan: thet, at mânga tuſende-exempe! gifwes i wärt: egit- land,
at my>et Folk, yà mà och Élufne Hemman , mà bâttre, än the
giorde, tà the woro fá oh oklufne, och-bâttre án the-ſom ſittia pâ
the ânnu warande ſtora och oklufne Hemman, ſä toet man o
thet , at alt land, af hwad Natur och egenſkap thet wara mà, âr
mer o mindre' fruktbart, alt efter. ſom: thet af mer och mindre
Folk af Förſtänd brukat är, ja thet âr för oß-ännu otroligit, til
- hwad hógd och fruftbarhet, et land genom: en my>enhét händer ,
upodlas fan , thertil med är thet o> ánnu för almänheten obegripe¬
ligit , och oſynligit af hwad egenſkap och pâfdlgd, thet dr uti et
| menſkeligit Samhälle, at fórdela landet, och theß bruk, \â wl
fom andra-Närings - Mevel ¿zuti:?ſà ſm: delax „ ſom näâgonſin möjes
ligit är, Med ébſeidentaD nE pei nE Lbtongn : bâde ifrân âldre
och ſenare tider, funde’ berviſasz;_ at thet ar then fórnämſta grundèn,
a Bas E Folks föôrókande 28 Ara LE ES
anſeende: fór hela Samhället ‘men man gâr thet för widlyftigheten
fórbi , o< háller man ſig endaſt, wid’ het ſom almänt förnufe toid
e gifroer, oh när man pà thet ſättet à ena ſidan, betraktar ,
uru ringd, thét i ſig ſielfeäri, hwarmed en menniſkia- kan -wara
född och fládd, ſamt til Huru For. fruftbarhet „ et-litet ſty>e land
upodlas kan, och.d andra ſidan had wärkan thet hos et par Âkta
Folk , ſom begge méd theras Händers wärk ſig nára ſola , hafrer,
at ága et litet ſty>é land„och’ en liten foja, ſom the kunna falla
theras egen , ſamt huru mánga utwägar , ſädanne utom theras lilla
ardtbrufk“ ga fkunna , ‘til‘aé winnàa theras riddtorftiga kläder o
fôda. - Nâr folkſens ‘tilwäxt dfreralt, «pi landoch i-Städer tiltas
er, är thet ju omöjeligit , at-ju"i>e en Familie, churu litet thet
ſanvſty>et âr, ſom then beſitter ſal kunna nâra och-fóda ſig.

Man medgifwer do, at on Henin minans flofrvande Uſtádjes,
¿i : - cas m