OCR Output

“F Y à C * IE

ein, o Gifcà ſîna: Barn theruppä, och âr' principen’ af grunden
fal theruti, o i hôgſta grad Conrradi@oire ár_ thet i ſig elf „at
iſt ffal funna blifwva pá Folk therigenom, at Bonden fär bebâlla
ſina Barn, och gifta them, ty ju flèree Stammar af Akta Folk
kunng inráttas, ju mer mâſte Folket nddwändigt ókas, och följakte¬
ligen ju mer tilgäng, mäſte thet- bliftoa pá Folk, bâde fôr Notes
rings - o< Indelnings-wärken , ſä wl ſom för Tienſtefolk,. och om¬
ider ſkal med Staininars förökande, af Gift Folk kunna blifwa et
âvant ôfwerflôd, pà Folk i Landet, at Närings-Medel och Tien¬
Ner , ſnarare ola tryta án Folk , ty för exempel, af 100000
emman, ſom man fôrmenar wara i Stverige och Finland , klufne i
zde delar , ej mer gifroas kan dn 400000. Stammar' Âfta Folk ,
men til de delar flufne, fan gifſwas 800000, o til Tzde delar,
1600000 Stammar, och ſ widare, hrwilket man tror ‘i>e éns,
wara hálften af thet ſom landet tâla kan, ſä föôljer nödwändigt
theraf, at af 1600000 Stammar, mäſte pä Landet allena , ârligen
okas fyra gängor ſä my>et Folk, ſom nu ârligen ier, af thè ſups
ponerade 400000de Stammar. 4 aA LEE,

Hár bôr do gióras en ſtor ſkilnad therupps, at dka Folk pá
et Hem, igenom Tienſter, och genom Giftermäl. Sä i anſeende
til landets upbrukande, fom Folkets förökande, är thet af en myc-.
ket olika wárkan, at ófka_Folket"pä-et-Hem-genom Legohion, oh
och genom Giftcrmäl o> Hemmanens klyſwande. Legohions dkande ,
förôkar inga Stammar, therigerioni kunde ‘o>wärkeligen, blifroa
E briſt pá Folk i alla bjriga ſind oh Närings-Medel, och Lan¬

et therfdre ej my>et mer rukadé, emedan af Legohion ‘ej kan
rwdntas, then nit o< omſorg, ſom utáf en Stam Föôráldrar,
om ſtändigt arbeta fôre, o< hafwa theras Arfwingars och efter¬
mmandes. báſta, fór ôgonen, ‘Thet torde wara mängen ſom fös¬
reſtäller ſig, omöjeligheter , at om Hemmanens klyfwande til Fde
éller 2.de delar , | the máſta Provincier ffulle tillâtas, ſä wore theft
do cn omóöjelighet , för en Famillæ pd en Gi liten del, at kunna
underhâlla ſîg; then ſom föreſtäller ſig at en ſádan tilſtädjelſe, ſkul¬
le föôrôfa briſt pá Folk, then förrâdét ſin egen ofunnighet, e
i n