OCR Output

tuts PrE-(7 2E E :
Dd, oh at the ej uti theras Fäders Land, âga ſä (il Kjandes
inâgon Naturlig râtt , LA 0 dels fôrdrifroa theras lefnadstid
‘uti et ogifé Ständ, dels ſôka utflykter i fremmande land, bâde ges
nom landé - o< Sidwägarne, Hwarigenom het ringa tilwoärande
Folket , otroligen förminſkas , ſâ kan ok thet oo R Práſter¬
apet i Niket , ſom bſt Haftoa ſig bekant, hwad folk ſom födes
oh dôr, i wál ſom the hroilka hafwwa Mantalsſkrifningarne om
Händer, ſäkraſt kunna intyga, Huru my>et folk tid efter annan ôker
ig i landet, och ehurutvál „jag therom ingen tilförlitelig kundſkaw
ágerz ſä Fan DoE med {ullkommelig ſäkerhet ſlutas, at Folket pä
Landsbygderne, i>e ſom ſîg bôr ókas , emedan Bonden ej fär klyf¬
tva ſit Hemman, fördelat „emellan ſîna Barn, Gifta them och fôrôe
Ka ancalec af Stammar, utan -mäſte lâta them: gä ifrän ſig, alé
efter ſom the woâxa 3 o< ehuru my>et Hwart o> et Hemman: |
landet , beſitter mänga reſor {tôrre fruktbar jord, n ſom brukadc
âr/ ſá lârer het Hôgroyrxdige Präſter apet , báſt kunna intyga, *
thet the ctijoude Sâv, ej ſtiger-mera nu, án För et och flere Hune
Drade âr ſedan, thet ſamma fkunna Cronans Upbórdamán, af the
Stona tilhôrige Mantals - Penningar oh flere ZJnkomſter âfwven
a : p :

Nu ehururosl man -nogſamé toet het mängen är häremok o<
toil RE med SN friál, ſä dro the alla vo, af
ringa ‘wigt och wrde, at thet fôga mddan wárdt är , them at
uptaga och beſwara , ſ& wil man ândo> uptaga à máânga, ſum
Xunna ihugkommas , och giôra therwid tienlige pâminnelſer. Thet
endaſte oh fôrnámſta ſom til. fôrſwar ſäjas kan, dr Fu at om
(Ganda finge kyfwa ſit Dae ſá má delar, ſom honom ſelf
yſter , ſamt Gifta ſina Barn och {áttia them theruppä, ſà ſulle
vá Nyttare , Soldater , Bätsmän och Tienſtefolk i Landet , blifiva
\ä ſtor briſt , at Jndeluing o Noterings - wärken , ſullelida, och
alla andra Hushâllare oh Närings- Medel, pá landet ſom i Stä¬
der, therigenom aldeles blifroa fôrlägne. J ſtelfwa grunden är thet¬
ta en falk principe. Beträffande Jndelnings o Noterings-wärken,
{à kunna the lifa fule hofraa beſgnD, Faſt Bonden fâr ea ſi
2A : ___Heite