OCR Output

M IED LINE A
GUD hafiver tilſtade, all Creatur i luféet , pá jordet och ë

watnet, pá eé nog frit ſäté at alſtra, och fôróka, hwar och en ſin
arf. The oſkiâliga Creaturen niuta ſâledes härutinnan, then Gu¬
* dommeliga Förſynens inſtiktelſe och afſikt, mer til godo än Menni¬
fior, ſom likcoâl dro ſÆapade til then ândan, at lofwa och prifa then
fora Skaparen, fôr thet at han them ſiclfwa, och alé annat ffa¬
pat hafwer. FZ Länder, hwar Slafwoar och träldóm tillätit är ,
o hwareſt Menniſkior handla med Menniſkior, är man ändo>
inohn för enſfyldé, o< almánt Báſta, och .at Naturen genom men¬
piſkiors fórwällande ej mà hindras i theß wdrk, at befordra Gif¬
termâl emellan Slafwvar; bór man tä neka. nâgon och ân mer en
Stvoenſk, Gi oS Fink Bonde, at rätwisligen vela theras
Hemmän, riſteligen Gifta theras Barn famman, och fördel@

emman, emellan à máânga af them, ſom honom ſîelf lyſter/ oc
the ſielfwa finna , hec the kunna hafroa ſîn utkomſt med, och thet
Almánna ps intet ſätt therwid lida? Et Trä, en Ort,, fom fáſtat
fin Rot och Stam, kan gifiva Frò i tiden, til oândeliga taht. Fôr¬
Farenheten har NL i âldre Gh ſenare tider, at et par Folk,
blifrvit o toarit Stammen , til hela Folkſlag. Uti et wälbeſtäldt¬
NRegemente hax man altid" warit o< âr mohn om Stammar och
Nôtter , til Folk och Närings-Medet, äfroen ſom om Wäxter och
Sreatur, o< ju. mer man them kunnat fördela, inrätta , grunda
Förplanta „ och ſtadfäſta, ju mer har Samhälleé tiltagit i maké o
anſeende.. Salm taga toi i>e ſamma mât, lâte Hemmanen fä
Xlyfwas, o fölgakteliger Folk fä Giftas och erableras? annars
fruftar jag at Stammars ókande af Folkſlag o< Närings-Medel i
Landet , Landtbruk , Handel, Siöfart och Fabriquer ej kunng
fomma lângre án the dro , och ej heller at Rikets , makt o< an¬
ſeende, ſal komma tvidare dn then âr, utan at almän och enſkyldé
«Fattigdom, @ vâ Folk ſom Kläder oh Föda, jemte almänt fôr¬
aft hos andra Folkſlag, blifrtoer ouphörlig och ofdränderlig.

Förutan thet, ſom Hwar man wet, af en ſtor del af then Ung¬
Dom, ſom nu i landet födes och tilwäxrer, af the fä Stammar,
om pá Lahdsbygden , pF hwart och et Hemman tillâtne ro, SE

2 F