OCR Output

ONS

ENR
Y)

ARE FLA} BREN La WREZMN IUNEEMDQ

E E IEG
i taf, he dro thè endaſte NRiken och Länder i hela werldet, #ä
vtohe ee dr, ſom unu i thenne dag beſittes af Barn, Sláäkte ¬
Ï ifräân Släfte, ifrän the förſta Fäder , ſom theße Länder af GUD i .
Z beſiténing fâtt. het har in til thenne dagen aldrig nägon utländſk
makt fördé them under nägot ok, nägon träldom, eller nägon främ¬
mande lag, utan âga the dnnu i thenna ſtund, en Regering oh
en lag ſom the för heras egit bâſta walé och fórordnat. hafwva ,
_följakteligen är här ingen träldom , utan dro the alla fullkomligen
ifrän then ſtórſta’ til then minſta Friborne Män , the dga ſielfroa

| at giôra och afſkaffa Lag alt efter ſom theras toâlfärd fkräfwer :
1 men' med en rdätſkaffens Frihet kan ej roara nâgot mindre' inſtâm¬

| mande, dn át frifödde Förâldrar , ej ſkola ága makt at förnufteli¬
gen râda ófwer theras egna_Naturliga och friföddÆWBarn , och ef
eller ága makt och frihet, efter en eljeſt fôr allom androm weder¬
tagen lag fä rätwisligen tildela theras Barn en lika rätt oh del
uti then Egendom, the genom egit förroärf, eller Arf af Förfäder
ſig förwärfwat hafwa. Thetta är rät ſtridande emot hwart an-¬
nat. Igenom wär lag, âr then enwäldiga makten inſkränkt, pä thee
hwar underſäte mä wara ſäker om Lif , Ära oh Egendom, ſamt
onódigt wis ej fòras uti äfwoentyr, nöd och elânde. Dhet wäſentes
ligaſte af-alla Egendommar dro egna Barn. Kärleken för egen
Lifsfrufé, dr o> # diupt i Nazuren hos alla lefrvande Creacur în¬
plgntad , at hwaro> en fôr theras Lifsfrukters Conſervarion ofa
upofra theras egna lif, nár à omtränger. Efter theras ſätt mäſte
Kärlek för egna Barn uphóra och ſlákna , Bonden kan them ej con¬
ſeryera » at the kunna blifrva Honom i ſynnerhet ſielf nyttige och til
hugnad, Menniſkiors afſikter med alla heras giôromáâl, dr ati
framtiden, hafwa hugnad och ndje, När Bonden med môda oh
omfoſinad upfoſtradt ſina Barn til then âlder, at han theraf kan
hafwa nytta och gládie., fôr theß nu warande omſorg och koſtnad, —
à mâſte han lâta them ifrân ſig gâ. : SSS

_- För -thet tredie mâſte jag frâga om theras pâſtäende icke ſynes
ſtrida emot GUDs och Naturens Lag, emot then Gudomeliga Förſy¬
nens afſitc med Skapelſen af Be Menſkeliga Släktee,

C ———— ———-— —