OCR Output

Uf: E: E

ia N A

7
/ î

WU ISC MF

or, af til. theras udbendiibs ſom A bôr fordras xa, 4 ie
gor a mera Folk án honom tillâtit är, at behálla, h :
wer föôrutan Æiôtſel, af then killa dèl ſom han theraf. braifae s at:
ſyßla med Wägaröjning , Crono - oh Hâllſkiutſer , Céono-7 oh
Fralſe- Dagswärken , t es Afraders ‘bortjórande, Durche march
Kohluingar, Stafrum oh ms - Kiörningar i Bergslagerne,
Kyrkio- oh Präſtegärds -Byggningar, Skiutsningar med Sol¬
dater, Nyttare och Bäâtsmán, til och. ifrân Munſftringar, pe
och ofta fôr 8 2 16 Styfwer miſta Karl o< Häſt för i

âterbefomma, och Hafwer ándok Hemma hos \ig ſielf., et: bee
ſwärligit Äkerbruk, med plôgning, Y mma D iegning, Giödſel¬
fôring, ße bergrlgeip my my>et mer at wärda , och när man à an¬
dra fioan eE ru: ale thetta fan lâta ſig ’iièta « med fà litet
antal Folk, ſom wanll igit är, fà dr ju ej nâgon undran wärdt

ræſenterar fil bruf, äſom. g ſelf, ſamt at het, ſom bru¬
as, fe i et #6 elándigt tilſiând, EA thet nu at fet, fam at
pá Bröôd til henne dagen ‘aldrig Uphördt , med the flere
fórut upráfnade \wâra pâfölgder , lärer oh aldrig uphörag,, lF
länge, theße orſaker i>e ur wägen xdôjde ro. - a
Thet klagas i Landet allmánneligen theröfrvex, at then til¬
VU E Un, une dels
ca mer n

en oſtickelig Ungdom

Pd +

aT :

, emellan Rae Barn, och «rx thet \âledes af nôd,
the tilwäxande mäſte ſôfka \ig andra utwágar til et Mete

ſaña, med thes ſwära pà [gder förr án thet förra

x thet andra, ſtirider as nórrâtt emot en Na=
anlies Veicikaſfens ſeid LOR Bocha Riken „med
Storfurſtendómmet Finland, dga at fängna ſig af the förmohner

och then râtt ſom fôga nâgot Folkſlag pâ Jorden: kan : agos. ſs
Uuía ?