OCR Output

A IEC SE
och .Mißrouxter, Fattigdom och: Uſfelhet, bâde för: Folëz LUpvee
Hâällè och! Klädek , ſom theße Länder i alla tidér warit e
med, ¿* ja: äfroen'en-ftorrorſak til Krigens olykeliga utgâng ,* tif
nôd upp allehanda Lifsmedel „til torftighet, à hos Neges |
ring ſom Underſätave , til dependence af utländſka Makterroch
Folk, til _ny- briſt-pä Folk bâde fôr Landtbruk , Siöfart oc
Fabriquer y «ja om then juſt intet dôdar Folk: , ſâſom Krig o
ſmittoſamma Siukdommar , fà ‘är then ändo> et hinder , emot
oándeliga mânga’ ee mer tilwxt af Folk: i Landet ; n
E och fmicio mma.Siukdommar,, utódt: hafrog och kuns

JE git fines Auorér, ſom méd ſenfagra' idl“ päſis, ac mai
iet borde befrämja Folkhopens förökande, utan heldre biuda til
e Mee DUDen thèn famma, Men theße âro illa underräte

NSL EN

ade. och beſinna inte, at thet ſtrider emot Landſens Allmänna
[ncéteſle , oh dr orſafen til alt thet onda ſom fôrut upräknade
dr; S althenſtund thee är en“ oryggelig ſanning, af et Lands
Nikedom Veſtkär uti my>et , ſamt uti nyttiga Närings - Medel
employërade Folë , ‘ ſamt“at uti wärt Land i ſynnerhet til Land¬
-brufk fôr oftvanfôrde otſaker , erfordras mera Folk ân annorſtä¬
- des, ſâ följer ſáſom en owederſdäjelig nödwändighet , at ſä länge
til exempel’ Böñdér, ſom utgiór mängden af Znbyggarena i Lan¬
det, Dels ide far bruka mer än’ ef lifet wiſt añtal af Folk p@
c<èras Hemman- och ej ſà my>et ſorz them nôdwvändigt är, o
è ſe“ heras Bari kunna hafwa theras utkómſt med, à âr E
ju en- omöjelig ting ar Ländet , (ila alla andra anſtalter kart
blifwa ‘Folkrikt o< upbrukat. Nár man à ena ſidan betraktar
Allinogens oth“ thergs ‘Hemmans tilſtänd i theße Länder, ſame
Hüru"my>et Fôlf the pd hwart o et Hemman bruka fä, och
til Huùru ſmâ°delar the dga tilſtänd, theras Hemman at klyfwoa,,
ſamt à: andra ſida; hwad: VB oh Arbete en Bonde Þâ et:
Hemman haftvers àt: wärda-, ſä:âr thet underbart at i>e Landes ¬
ſnavare finnes! ôde „dn: at: nägot theraf brufadé dr. Man finnes
F:ena-ſidan. at the-máſte: Böônder hafwa- ſà ſtore" och. tvidlyftige
STH / : Agotæ