OCR Output

È

Leſwärligit, o foſtſamt cn i annnor Land, #à erfordras thertil
wy>et Folk, oh thet bâde af förſtänd och föôrmäga , förſt om
thet ſal kunna ráâtt upodlas , och ſedan i ef ráttſkaffens bruk. wiv
makt hâllas , hâlſt ſom alt Land pà JZorden-âger meta och min¬
dre-Fruüfktbarhet, alt efter ſom thertil mer-o> mindre häuder'bru¬
fat warder, och gifwes fôga nâgon Jordart pà Jorden , ſom ike
genom en my>enhet händer och förnuftig eftertauka fruftbärgn¬
de giôras fan, : E j

___Som man nu förmenar theta wara omederſdjeligit, \ föl¬
jer o>, thet man efterſinna bô’, om wid alla the atfiateF, fons
warit giorde, om wid all then nit ovh {orgfällighet ſom warit
{iſk , angäende Landets upodlande , thet o> kommit uti öfwer¬
wägande ,“ huru oumgängeligit och nddwändigt , thet warg mà ,
at en proportionerlig my>enhet Folk i Landet, mà tillâtas î pro¬
portion efter beſwärligheten och Xoſtſamheten , ſom- Landbräket i
theße Niken, ſä wál ſom annorſtâdes fordrar, Och om til be¬
fordrande af thet jamma nôdige mâtt och ſteg tagne blifroitz #

om funna bidraga til at fôrſkaffa chen frukt o< nytca, ſom pâ¬
at tvárit, med alla hâlne râdſlag och anſtalter, men tereſt
theta ſenare ide wiſas. fan, ſà ſer thet ut, ſom the xácta orſaker
ännu ro fôrdolde eller til thet minſta ie pâtánkte, ſom giordé
all thexras ôfrige möda o omfoſtnad , härutinnan alt intil thèn¬
ne dagen , nog fruktlôs. Och at the i>e warit pâtänkte , thet
corde ther med betwiſas - at oaftadé, - alla oftanämde râdſlag och
anſtalter, à fâr Landtmannen. ej bruka uppâ ſit Hem mer än et

fert upwáca en nog ‘obehagelig âtanka.

Uti Hushâlds anſtalter , âr eftertiden then \äkraſte Leiromäs
ae, ſom bâſt öfwertygar oß om theras ada eller Fôrdel. Nu
e wi altförtydeligen af briſt pà Folk wid Hemmanéets brukande
Lan giôra alla anſtalter om Landſens bruk frufélôſa, ja thèn fan
o> pá et fr thet Allmänna- ofôrmärkt ſätt , hafwa med ſig i
följe ſwârare päfölgder án alla the oly>eliga Krig, ſwära Tidex
¿ Og