OCR Output

t E 3 C E EE
Man wil förthenſkul begiſwa ſig til ſielfrva ſaken, oth bez
trata: then pà eN s GE thes egen Narur tvid handen gif
wer. “Och när man pà îhet ſättet begynner, à kal man finna,
chet alla Länder i tverlden, áro af then beſkaffenhet, at the âga
et mera och mindre wärde , efter ſom the ro bâttre oh ſámre
brukade , ‘och éfter ſom the afgifrwa er mer och mindre dyrbar
afwel. En dek Land är af Narucen ſä belägit och beſkaffadt , at
thet utbiuder ſig ſielft til bruk med. ringa móda och omkoſtnad,
en del âter igen, är af en ſädan belägen - cd beſkaffenhet, at thet
‘ej utan ſä e tid, arbete oh omfkóſtnad under bruk fomma
fan , ſom ofta wida ófwerträffar enſkylte Perſoners makt och
förmága : Men hrtvilket thera thet o> wara má ; à erfordras
à til het ena ſom thet andra, my>et Folk bâde af förſiänd
oh Pema i : i
Thet finnes fôga nâgot Land pâ thenne Jotdew, oblidare,
i anſeende til Climar oh ſtelfwa JFordens Art, än Swea oh
Göôtha Land, med Storfurſtendômmet Finland. The ro beläge
ne i then falla Norden, the âro upfylte med Sidar, Floder , ¬
Berg „ Kiärr , Moraßer, tora Ödemarker, med Skögbewuxen
och Stenbindig Jord, pä thet ena ſtället öfwverflôödar Wain, pâ
eté annac ſtálle áro Högder , och pà et annat Dälder, ſ& ac myce
ket arbète med Dikning och Gräfning , och pà andra ſtällen
röſningar af Skog och Sten, âro oumgängelige, För thet knap¬
pa betet om Sommartiderne , för Boj ap „ och fôr Odiur i thè
tilſtôcande Odemarker , erfordras beſtändig \ſtängſek, med mera,
Hhwilket alt , giòr Landtbruket f theße Länder (wärare och köſt¬
fammare , án # mäng annor Land. Skiötſel af Creatur, o<
bergning af theras nödwändiga Fodet för meſt twä trediedelax
af Sréé , fordrar áfrvenwäl i theße Länder , mera tid och arbete
ân i the blidare Climater, hwareſt Creaturen kunna fóda ſig ſtelf¬
wa ſtôrſta delen af ret , och pà ſomliga ſtállen héla âret igenow,
ute pd bara Marker, med flere ſwoärigherer , ſom här för wid¬
{yſtige ro at uprákna : Men uppà alt thetta följer naturligen ;
at dil ex # beſkaffide RE ja om’ het ân ej u Ert :
3 : efoar¬

E (TD 9