OCR Output

48

Dessutom finnes från den 1 maj 1919 en pastor Lapponi¬
cum i Jukkasjärvi by.

Befolkningen inom socknen, såväl lappar som bofasta
äro alla anhängare av den, efter prosten Laestadius upp¬
kallade lestadianska riktningen:

Bild 24. LL; Cestadius.

Om denna religionssammanslutning är skrivet en hel
del. Jens Otterbeck! har efter sin artikel »En finsk kristen¬
doms type» en hel litteraturförteckning.

" I boken Kulturvaerdier hos Norges Finner, Kristiania 1920: