OCR Output

44

och de senares befäl protesterade kraftigt. Från ord skred
man till handling.

Plötsligt rusade Rautasvuomamännen på de senare som
voro underlägsna i kroppskrafter och mörbultade dem med
nävar och skidstavar så hårt, att den ene av dem svimmade
och blev liggande i snön.

Den andre lyckades, ehuru rätt medtagen, uppnå kåtan
och sätta sig i förbindelse med länsmannen.

Med ”härk? och ”akja” hämtades den andre hem och har
nu transporterats till byn för erhållande av läkarevård.
Benpiporna knaka betänkligt, så man befarar att inre skador
uppstått, som möjligen bliva till framtida men för hans
arbete;

Häradsrätten torde få komplettera vad nävrätten ej
lyckats tillfredsställande utklara.»

Att det kan uppstå tvistigheter lapparna cmellan, ser
man av ovanstående. Jag påminner mig nu, att jag år
1913, tror jag, åhörde något liknande vid ett lappmöte.
Även då hade tvenne byar råkat ihop om betet och minns
jag rätt hade t. o. m. bösskott växlats mellan de tvistande.
Ja det händer nog en del här uppe, som aldrig når den
stora allmänhetens öron: —

Det sägs att lapparna ämna utebli Maria Bebådelsedag,
deras »stora» helg. — Orsaken skall vara att söka i den
ovanligt konstiga väderleken och snöförhållandet. Faktum
att det ej går en dag och vi äro endast i mitten av mars,
som inte raidder komma: österifrån och renhjordar
skymta på älven.

Konstig vinter i år, ingen köld utan bara storm — snö¬
storir dag; sefter: dag =—' vi få en tidig vår, spås det.-En
dag kom Vittangi blida landsfiskal och underrättade mig
viskande; att Hansfåttivensälgs—-»Då sär: det «mins plikt
att anmäla dig, för det är olovlig tid> genmälte jag. —

Nej han hade lyckats lägga beslag på en tjuvskjuten
älgko och behövde dela med av sin glädje. Mycket riktigt.