OCR Output

41

präst finnes ej i byn, ingen söker dit — det är för ödsligt
där, alltför mycket av »bortom all ära och redlighet». —
Den sista prästen rymde också helt enkelt med sin
fru — från alltsammans.

Tärendö kyrkby, som ligger 10 mil från Vittangi i syd¬
ostlig riktning, var en ofantligt vidsträckt by, den säges
också uppta hela socknen. Jag försäkrar, att vi körde
väl en timme innan vi nådde prästgården och detta först
efter att ha stannat och frågat oss för om vägen, ett
gott stycke inne mellan husen.