OCR Output

31

min uppmärksamhet. Jag har aldrig sett denna mösstyp
beskriven, varför jag här vill offra några ord på densamma.

Dessa diadem som användas utanpå »stormmössan» alltså
vid ogynnsam väderlek, hade formen av en rektangel. Lapp¬
fogde Holm hade funnit dem bland lappar vid Stora Lule¬
vatten och lyckats få köpa trenne. Två av blått kläde
med röd kant och en av grönt ylletyg med tegelfärgad
besättning. Diademen användas aldrig numera.

Dessa diadem fästades framtill på stormmössorna och
hopknötos i nacken, medelst de vid diademets sidor fästade

banden.

Bild 15. Kvinnomössa. Interiör.

Dessa mössor fotograferade jag, trots att. de ej hörde
till mitt »distrikt», men de voro ovanliga och vackra och
när jag hinner till Jockmock kan jag ha nytta av dem.!

Bland andra etnografica, fanns där även en rottågeask
med vackra möhster av inlagda, antagligen albarkfärgade
(rödbruna) rottågor. Dessa askar oftast ovala, men en
och annan gång av cirkelrund form, äro nu totalt bortlagda
bland jukkasjärvilapparna om ock de en eller annan gång
ännu kan påträffas bland »skogslapparna» utom socknen.

Diben avbildar en sådan ask i sin bok »Om Lappland
och lapparne» sid. 147 och kallar den kaffedosa.

Jag tror dock att dessa askar under sin blomstringstid
änvändes HUM litet avs varje Jag Där sett och avtecknat
sådana rottågeaskar av ända till 40 cm. längd, som anbrin¬

1 Se Fatburen n:o 1. 1920 sid. 40.