OCR Output

6
dit.er menn vornu til fæn¬
gur geingner , geck'Bo¬

Jagdift nidr bia henne.
Hunfſpyr huad han vill¬
„de ? ennhaû quadz mun¬
di gledia hana gerſeme.
Lieku Þaug afumnot¬
tina ; enn medal annara
- órdaſpir Bofi, huort hun
er i kiærleika vid Kongs
docter ? enn hun quad
oprliga koma i skie¬
mü heñnar , oc er bar
vel rekin. Eg yil hafa
Dic ad trunadar manni,
ſagdi Boli, oc skal cg
¡efa Pier Priar merkur
úlfurs , ef pu kiemur
henni hbingad i skoginn
ril min : Pui eg a erin»
di vid hana oc skild(e.
miad relia. Han tok ur
pungi finum briar val*
naururſuo fagrar ſem à
guil ſæge, oc bad hana
leigia Kongs dotter ad
hun vis eirn han Lund
i skooinum ſem sliükar
meerti nogar finna. Hun
fagdi Kongs dotter ey
upp orpnafyrir einum¬

Fui henni fylgdiad iat¬

ling bodde. Thet var fn¬
tet longt iran fonugens
palak. Om kuellen folfer

Boſe till bondens dotter/
och lade ſig hos henne.
Hon ſporde ‘hwad han
ville: och han ſade fig vil¬
ia hafwa'tijdfordrijf med
henne/ och förähra henne
nogra foſteliga ſaker. Och
när the hade beſtäle ſin
\yſla. Frâgade han henne
ibland-annac/ otn hon icke
vore bekänd med Konun¬
gens dotter? hon ſuarra¬
de ſig ofra plâga tfomma i
hennes fammar/ och vara
thâr vel lijden. Jag vill
att tu ſffall vara míg tro¬
gen/ ſade Boſe/ och all
iag giftwa tig tre marker
filfwer/ omtu fanr fl'om¬

mig: ty iag hafwer nägor
erende till henne/ och vill
tag râfna ſtylldſkap-med

han utur ſin punz tre val¬
nôtter/ ſà fagraſom fielf=
wa gullet/-och- bad henne *
ſägta fôr Kongs'dottren/
att hon viſte en lund i ſko-¬
z na=