OCR Output

_Voro Feir Ta ut feid¬
_dér Herraudur oc Bo¬
fi Kongur ſpurdi Rad¬
_giafa fîna »- huad vid ia
skilldi gera? en fleſter
badu han vægia. Kongr
meælti til Herrauds, Ir
tils vilcu virda vid niîc
enn nv vil eg giora tad
fyrir bocn vina mînna,

Stil oc liimaz oc skal
an fara ur landi ; oc
ey. apturkoma fyrr cnn

an færir mier Bad eog
fem gullſtofum er rirad:
oc erxu vid- ba fater ;
elligar skal* han heira
huors mans niding: enn
Herraudr giori bad rad
rir fier, M han vill :
Tui ecki munu vid ſam.
viſtum vera, ad ſo kom.
ni, Voro Fcir Ba ut¬
leiſter , oc foro til hua¬
ra bonda, oc yoro med
honom um vetrin, : Enn
er voradi, biuggu Éeir
ferd fina ur landi , oc
hbofdu eirt skip» oc vo¬
ro è 62: oc foru beir
miog ad avüſan Buslu,

oc bielldu i auftur veg,

ſporde fina râdgifvare
bwad han ſkulle gêra af
them? och mä alla bâde

ſade rà e Herród/ tu
wâärdar mig încee ſtorfs
dof will'iag thet géra fôr
wina wänners fér bótt

wa ſäkerhet till luf och
lemmar: och ſkall ban fara
ur landet/och alldrtg Ko»
ima igen/ fórr änn ‘han
förer wig rhet egact ſom
är ricad med gulſtafvar:
och ſkolom wij ther mcd
wara förlijtte; ellteſt ſtall
han heeca- hwars mans
nijding- Oc) Herröd mä
raga fig fôre huad han vill
Tyicke fkunnom wij lôn¬
gre blifwa tilſamman /
ſom nu ſóreveter- Släp¬
tes the rà lóſe? och foro till
Tuare bonde/ och bleſwe
här ófver vintren. Om

ur landet och hode cte ſtep
och ther pà tua och ſextio
man. Ow ſielte the ſin
reſa efter Vuſias anvijſ¬
B 4 z es

ä