OCR Output

riſden / och the ting ſommi tijden âra. The efteva
Fommande eyc>ia altijd thec ringa wara ſom
the fór ſigh finua ; och mena ſigh aléing betre
Förjid; och márfeligarc ſaker vtrácta kunna /
án theras förfäder giore hafwa : hâlla och me-¬
xa theraf/ och wärdera thec höógre ; faſt hee
éyder intet vp här emot, - Zhär afâre the fôrs
ra tijdars handlingar och bedriſcer Fomne i fór=
afc och glômſka; hár medh ârc the gamble och
alwarſamme ſeder aflagde: pá thet wiſet áx
thct märkeltga wära förfäders: rungomäl ôde¬
ſagre" Dch hafwer thenna wanwyrdnac dra¬
gir itt mörker öfwer alla gambla ſaker : > at
man nu mächta lijte: wret theraf : bekymbrar
ſig ie heller cherom ; vrhan gapar heller efcer
het ſom nytt är. Förthenſkull är thet ſäringa
och fattigt ſom wi! hafwom quar/ af wâra fôr¬
fáders ſfara-och nârkeliga gáruíngar : emádan
ſiórſadcien af het“ ſomt fôrtijden thär om kan
wwaräparimanſatt / eſterfommandomtil râttels
ſc/ et är anfingen aldelcs omfommit ; eller lig
eyhar och thäri mörkret nidergrafwit, De
(om E. Grefl. Excell.hafwer hâilit thee
vara fádernesylandee eil heder och prydnat ¬
_— ar man vchi the gamble cijdars aflefwor efter
y, ‘ſäge och ranſafade/ om i>e <hâr ibland nogor
ſulle finnas ſom wärt wore at ſura roſten af
och fommar i liuſet igen : -hafwer iag thenna
gängen/ Hexröds och Boſas Saga: framdras

ES | ' gie/