OCR Output

ga/ eller iutet: fwert eitioot/ tbe en ringa l'an E

hara omafet och bekymbrer til at gömmat
och förwarac / thec häller han fór fù dyrebaras
ſic ägendom. Hwilker är itt märke cul wärt

fäfängelige ; ſädanc är och alt thee wij áflas
medh: ſa at wij ſom oftaſt ombytom wär mes
ning och omdómec vrhicn ſaak ; eſter ty ſom chee
vtwärces ſkenet gifver oß chen eller then tankan¬
Thärtilmedh leker oß mäſtädels en nyfikenhet
i hugen/ at wij álſkom och aſiyndom itr dagelio

dcr. Máſte rhet doch à heeta / ar tizden och
hren fórandraalr. Ujden gór thet/ at ther ſom
för hafwe fidei ſägring och biomma / thet är
nu fôrſvunnte / och uitet mehr tti : cijden wälter
thet/ at chet ſomite raas i Virldeï>war herlis
gic och braſkande/ het ár ſä förtommit at man
nappafi hafwer funnar bedäüa rye>ter tBär af»
The ſtora Konunga-wälden och herjſöaper i

fille vpkomne : och inchet är nu i thet kick.

zj

gör cijden/ och theſß oſtadighect, Ther ár ſant/
at tijden fommeroch gâr ſin foos : lijfa ſà the
ting ſomi ttjden âre/ theäre och förgängelige :

del wär wanaxt och ofynnuecil ſom mißbrukom
_Aija

Uy
Y