OCR Output

215

vunnit en klar insigt i de förhållanden jag framstält — som
sålunda kommit till en fast öfvertygelse om Brödernas verk¬
liga tillvaro, att de måste ega kunskap om de verkliga, aktu¬
ella naturförhållandena angående ett lif före och efter detta,
att de nu äro beredda att meddela oss en betydande del af
sitt vetande och att det vore löjligt att misstänka deras ärlig¬
het i detta fall — för. alla sådana det Teosofiska Samfundets
Sanna. teosofer är ingenting, som står i sammanhang med
andlig utveckling, för närvarande af större vigt än studiet af
den storartade lära, som nu håller på att öfverlemnas i våra
händer.

St