OCR Output

214

ställd, i samma mån hans förnuft uppreser sig emot den före¬
ställningen att adepterna skulle kunnat upptaga det nu bör¬
jade försöket att meddela något af sitt eget vetande åt verl¬
den i stort annat än i de renaste och ärligaste afsigter. Man
skulle kunna draga den slutsatsen att vi, som kommit till full
öfvertygelse om trovärdigheten af alla deras meddelanden,
företagit arbetet att uppföra en stor omvänd pyramid på en
liten bas. Men den logiska styrkan af vår ställning försvagas
icke af detta inkast. Inom hvarje del af menskligt vetande
gå slutsatserna långt utöfver de iakttagna fakta, från hvilka
de dragas. Och äfven inom den mest exakta af alla veten¬
skaper anses ett teorem vara .bevisadt, om ett alternativt an¬
tagande vid pröfning befinnes förnuftsvidrigt. Ja, till och
med inom den juridiska bevisförningens område erkännes vär¬
det af sekundära bevis i sådana fall, der sakens egen natur
omöjliggör erhållandet af primära. Sådan är sakens rätta
ställning i fråga om det närvarande försöket att slå en brygga
öfver den klyfta, som skiljer den fysiska forskningens skola
från det andliga vetandets.

Så länge vi, som stå på denna sidan, voro berättigade
i vårt tvifvel att det någonstädes på jorden fans en sådan
sak, som en skola för andligt vetande, kunde det knappast
hafva lönat mödan att besvära oss med de spridda fragment
af dess lärdomar, som då och då hittades under knapt be¬
gripliga former. Men att nu betvifla tillvaron af en sådan
skola vore liktydigt med att betvifla uppgiften om nebulosan
i Orion enligt det exempel jag nyss anförde. Ett sådant tvif¬
vel kan endast uppstå af bristande uppmärksamhet på sakernas
verkliga ställning — af denna motvilja att göra sig besvär
med en fullständig undersökning, hvilken ännu såsom ett slags
stängsel afskiljer det Teosofiska Samfundet från det samhälle,
inom hvilket det är grundadt. Betraktad ur synpunkten af
en ockult barrier — ett hinder i lekmanna-chelans väg, mot¬
svarande de verkligt allvarsamma pröfningar, som måste ge¬
nomgås af den ordinarie chelan — kan nödvändigheten af
detta besvär knappast betraktas såsom ett stängsel, svårt att
öfverstiga. Och på andra sidan ligger det ett rikligt förråd
af uppdaganden rörande naturens mysterier, hvilka kasta ett
klart ljus öfver omätliga regioner af det förflutna och det till¬
kommande, hvilka hittills varit insvepta i totalt mörker för
kritiska sinnen; och ett byte för andras otillförlitliga gissnin¬
gar. För dem, hvilka en gång kommit fullt in i ämnet och