OCR Output

212

exempel. Ett uppräknande af sådana är en sak för sig; men
för dem, som vilja göra sig besvär med att undersöka för¬
hållandet, gifvas rikhaltiga och tillgängliga källor. Om vi nu
veta att adeptens själ efter hans eget godtfinnande kan inträda
i detta tillstånd, under hvilket dess perceptionsförmögenheter
äro oberoende af det kropsliga maskineriet, bör det icke
öfverraska oss, att han med stöd af egen erfarenhet kan med¬
dela uppgifter rörande naturprocesser, de der ligga långt ut¬
öfver hvarje kunskap, som kan erhållas genom blotta fysiska
observationer. Tagom till exempel adeptens påstående att
vissa andra planeter jemte jorden hafva att skaffa med utveck¬
lingen af den mensklighetens stora växande gröda, af hvilken
vi utgöra en del. Denna uppgift framställes icke såsom en
gissning eller slutledning. Adepterna berätta oss att de, en
gång utträdda ur kroppen, finna sig kunna iakttaga tilldragel¬
ser på vissa andra planeter likaså väl, som på aflägsna delar
af vår egen. Denna öfvertygelse är icke ett undantagsfall hos
en abnormt organiserad individ, så att den af tviflare skulle
kunna betraktas såsom en hallucination; det gifves intet
rum för något tvifvel angående den omständigheten att detta
är ett sammanstämmande vittnesbörd af en betydande korpora¬
tion, hvars medlemmar ega en oafbruten erfarenhet i använ¬
dandet af dylika förmögenheter. På detta sätt varder detta
ett lika så sant vetenskapligt faktum, som det t. ex. att den
stora nebulosan i Orion är en verklig nebolosa, derföre att
hon gifver ett gasartadt spektrum. Detta kunna vi alla, som
ega stjernspektroskap sjelfva förvissa oss om, om vi anställa
observationer en klar natt, då villkoren derför äro gyn¬
samma. Att betvifla detta skulle icke vara att visa någon
större försigtighet än deras som tro derpå, blott en bristande
förmåga att fatta beviset. Det är sant att vårt godkännade

måste bero på det intryck vi fått af deras redliga afsigter
då de meddela oss sina observationer. Så till vida är det
en slutledningsfråga för oss, antingen adepterna säga hvad de
fro vara sant — då de tala om den sjutaliga planetkedja,
till hvilken vår jord hör — eller om de medvetet bedraga oss
med en hop uppgifter, dem de veta vara osanna. Jag tror
att det kan visas på mångfaldiga sätt, att det senare antagan¬
det vore en orimlighet. Men en uttömmande undersökning af
denna orimlighet vore redan i och för sig ett betydande ar¬
bete. Den utgångspunkt, jag för ögonblicket vill söka fast¬