OCR Output

211

I alla händelser skall adepten säga, att det
; att framställa alltför uppseendeväckande prof
É; på de förmögenheter, som tillhöra området för ett andligt ¬
vetande, om hvilket verlden i stort ännu icke har någon känne- Å
; döm; - Det. är bättre. att til en början endast erbjuda så
; mycket, som kan behöfvas för att fängsla uppmärksamheten 5
hos sådana personer, hvilka endast stå ett steg bakom dem, å
hvilka af naturlig böjelse dragas till det ockulta lifvet. Denna
ara den, enligt hvilken adepterna

tillmötesgående.
vore för tidigt

tankegång synas i verkligen v
hittills afpassat sitt handlingssätt, och häri kunna vi äfven
aring på hvad jag i början sade, att ingen af

finna en förkl

dessa utanför stående forskare, hvilka blifvit kallade lekmanna- i
chelas, ännu kan säga sig af egen personlig erfarenhet känna i

ens någon enda adepts alla förhållanden.

Om vi å andra sidan sammanställa de flerfaldiga spridda |
upplysningar rörande Bröderna, som erhållits af åtskilliga per- E
soner i Indien, tillhörande det Teosofiska Samfundet, kunna
vi lära så mycket om adepterna, som behöfves att försätta OSS
i en ganska fast ställning beträffande uppskattningen af deras
berättigande att tala med den tillförsigt, som de göra, om
aktuella naturfakta på det öfverfysiska planet. Dessa spridda

upplysningar hafva — så framt mitt föregående resonnemang
godkännes — med fit blifvit kringströdda såsom fragment,

i afsigt att ingen ännu skulle kunna komma till en full öfver¬
tygelse angående adeptskapet, förr än efter att hafva offrat i
ett visst belopp arbete och möda på sammanfogandet at de i
lösryckta länkarna i beviskedjan. Men när vi fullgjort denna
ega vi ock en viss stomme af vetande rörande adep¬
terna, hvarur vi kunna draga vigtigare slutsatser. TION
början finna vi att de odisputabelt ega makt att inhemta kun¬
skap om händelser och fakta på det fysiska kunskapsplan, med
hvilket vi äro hemmastadda, genom andra medel, än dem som
äro förbundna med de fem sinnena. Vi finna äfven att de
obestridligen ega förmåga att utträda ur sina egentliga krop¬
par och uppträda på aflägsna ställen i mer eller mindre ete¬
riska motbilder till. dessa, hvilka icke blott äro verktyg för
frambringande af intryck hos andra, utan för tillfället verkli¬
gen boningar för adeptens egna tänkande principer, och så¬
lunda redan i och för sig, om bevisen icke ginge längre,
vittnesbörd om det sakförhållandet, att menniskosjalen är
någonting rent sjelfständigt i förhållande till hjernmateria och
nervcentra. Jag vill ej nu uppehålla mig med att uppräkna

process,