OCR Output

210

/

en mängd nyvunna lärjungar sätta ut på det menskliga fram¬
åtskridandet allmänna ström; hvartill äfven må tilläggas den
omständigheten att de i följd af sin uppfostran äro vana att
iakttaga en försigtighet, långt utöfver den, som vanliga menni¬
skor iakttaga i det dagliga lifvet. »Men>, skall man invända,
»under medgifvande af allt detta, men under antagande att
åtminstone några af adepterna kommit till den öfvertygelsen
att verlden är mogen för mottagandet af en del utaf deras
vetande, hvarföre framställa de icke det som de framställa
under garantier af en mera anslående, omotståndlig och: af¬
görande art, än dem de i verkligheten erbjuda?» Jag tror
att svaret lätt skall finnas, om vi taga i betraktande det sätt,
hvarpå vi naturligen kunna vänta att en förändring i politiken
rörande en sådan fråga steg för steg måste göra sig gällande
bland adepterna, och under det antagande att de först helt
nyligen kommit till den öfvertygelsen att det vore nyttigt att med¬
dela menskligheten i stort vissa delar af det andliga vetande,
de hittills meddelat uteslutande åt dem, hvilka afgifvit fruk¬
tansvärda förpligtelser rörande rättigheten att förvärfva det.
De skola naturligen i sina förhållanden till verlden i stort
fullfölja samma vägar, dem de fattat förtroende för i fråga
om umgänget med aspiranter till en ordentlig invigning. De
hafva aldrig under hela verldshistoriens lopp sökt eller smickrat
sig till eller på något sätt annonserat efter sådana aspiranter.
Det har visat sig såsom en oföränderlig lag inom den mensk¬
liga utvecklingen att en viss liten procent af menskligheten
alltid kommer till verlden, begåfvad af naturen med de egen¬
skaper, som äro utmärkande för adeptskapet, och med sinnen,
så beskaffade, att deras öfvertygelse om det ockulta lifvets
möjligheter väckes af de minsta ljusgnistor, som kunna kom¬
ma från detta håll. Bland dessa så beskaffade personer hafva
alltid några befunnits ifriga att skynda fram i chelaskapets
leder eller med andra ord att begagna sig af alla tillfällen
omständigheterna kunnat erbjuda dem att gripa ockult vetande.
Sålunda belägrad af aspiranter, har adepten alltid förr eller
senare uppdagat sig. Den förändrade politik, som nu inträdt,
innebär att adepten skulle taga första steget i detta afseende
gent emot aspiranten; men vi kunna lätt fatta, att adepten
vid första inträdet af denna förändring skall tänka, att om
många /chelas hittills erbjudit sig utan någon afsigtlig verk¬
samhet å hans sida, det skulle kunna uppstå ett nästan farligt
tillopp af illa kvalificerade aspiranter genom ett alltför stort