OCR Output

209

ganska naturlig; men icke dess mindre skall äfven en begrän¬
sad kunskap om vilkoren för dessa mystiska forskningar visa,
att det gifves förnuftiga skäl för den ockulta politiken.
Naturligtvis skall hvar och en medgifva att adepterna
handla rätt, då de iakttaga den största försigtighet vid med¬
delandet af hvarje sådan speciel kunskap, som skulle kunna
sätta hvad man i allmänhet kallar magiska krafter 1 händerna
på personer, de der icke egde de moraliska betingelserna för
deras handhafvande. Men de omständigheter, som föreskrifva
denna försigtighet, synas icke lika bjudande i fråga om med¬
delandet af kunskaper rörande menniskans andliga fortskri¬
dande och de större utvecklingsprocesserna. Och i sjelfva
verket hafva adepterna kommit till denna öfvertygelse; de
hafva börjat meddela allmänheten hvad de utan fara kunna
meddela af sitt teoretiska vetande, och om detta går trögt
eller synes göra det, ligger orsaken i uppgiftens storhet och
de nya synpunkter den medför både å lärarnes och lärjungar¬
nas sida. Ty vi måste komma ihåg att om det inträdt ett
sådant omslag i adepternas politik, har detta skett så att säga
just nu. Och om man frågar, hvarför icke denna oskadliga
kunskap blifvit meddelad tidigare, torde man med skäl kunna
svara, att orsaken legat i den oss i detta ögonblick omgif¬
vande intellektuella verldens aktuella tillstånd. Denna tanke¬
frihet, öfver hvilken engelska skriftställare ofta skryta, är icke
så synnerligen vidt utbredd öfver verlden ännu i denna stund,
och det skulle knappast hafva varit rådligt inom någon gene¬
ration före denna att hafva förkunnat så rent revolutionära
läror i fråga om religionssaker inom något land; och de sam¬
fund, inom hvilka ett sådant företag skulle vara förenadt med
fara, äro ännu långt flere, än de, inom hvilka det skulle kunna
begynnas med någon praktisk fördel. Man kan derföre lätt
fatta att ända upp till vår tid den frågan inom den ockulta
verlden utgjort en fråga för öfverläggningar, huruvida det vore
önskvärdt att befrämja utbredandet af den esoteriska filosofien
inom verlden i stort med risk att framkalla de. bittra tvister
och ännu allvarsammare oroligheter, som kunde uppstå genom
ett för tidigt afslöjande af sanningar, dem endast ett ringa
fåtal menniskor vore mogna att mottaga. Om vi betänka
detta, bör adepternas hittills iakttagna förbehållsamhet icke
förefalla oss så synnerligen stridande mot de tydliga bevis de
nu lemna på ett annat handlingssätt. Det gifves klara skäl,
hvarföre de skulle vara försigtiga, när frågan gällde att låta
Den dolda verlden. 14