OCR Output

208

Den andra af de uppsatser jag här vill anföra, i likhet
med den förra uppläst vid ett möte af teosofer i London,
behandlar de omständigheter, hvilka, sedan frågan om Brö¬
dernas fillvaro blifvit afgjord, äro egnade att väcka vårt för¬
troende för de lärdomar, de meddela oss rörande menniskans
ursprung och bestämmelser och hela naturproblemet. Den är
af. följande lydelse:

Många af dem, som gripa sig an med studiet af den
ockulta filosofien, äro böjda att lägga mycken vigt på skil¬
naden mellan tron på deras tillvaro, dem vi kalla Bröderna,
och tron på de lärosatser, som nu börjat samlas af deras på
sista tiden uppträdande lärjungar. Jag tror att man i verk¬
ligheten kan visa, att för den, som en gång upptagit dessa
studier, icke gifves någon hållplats, der han med skäl kan
stanna och säga: »Härintill vill jag gå, men icke längre>,
Den kedja af omständigheter, som leder den, hvilken en gång
blifvit öfvertygad om adepternas tillvaro, till full visshet om
att den uppfattning af naturen, hvartill han kommit genom
deras bistånd, icke kan vara behäftad med några större vill¬
farelser, består af många länkar, hvilka dock i verkligheten
bilda en oafbruten kontinuitet med lika stor hållbarhet på
alla. punkter.

Den består af många länkar, till en del derföre att ingen
för närvarande bland dem, hvilka intaga samma ställning som

vi till de ockulta studierna --- det vill säga behandla dem
såsom en förståndsangelägenhet, under det de fortfarande lefva
ett vanligt lif ute i verlden — någonsin j egen person kan

erhålla en fullkomlig kunskap om adepterna. För att få en
full förklaring öfver dessa svårigheter måste vi ingå i en när¬
mare undersökning af de orsaker, som föranleda adepterna
att iakttaga en partiel afsöndring, partiel nu, men som för
endast en helt kort tid tillbaka var så fullständig, att verlden
i stort knappast hade någon aning om tillvaron af ett esote¬
riskt vetande, från hvilket den kunde utestängas. Denna fråga
är så mycket vigtigare, som den stora allmänheten varit snar
att taga anstöt af det tveksamma och ofullständiga sätt, hvarpå
adepterna hittills behandlat dem, hvilka sökt andlig upplys¬
ning från deras håll. Om man bedömer detta förfaringssätt i
jemförelse med förhållandet inom den naturvetenskapliga forsk¬
ningens område, synes denna de kunskapssökandes otålighet