OCR Output

SR SE SöR. a

207

sådana gestalter framkasta den hypotesen att de kunde ' vara
af spiritistisk natur. "Men å andra sidan kommer man i sådant;
fall tillbaka till de bevis vi redan behandlat, att de madame
Blavatsky omgifvande fenomenen icke kunna vara af spiritistisk
art. De kunna i sjelfva verket icke vara någonting annat än”
hvad vi, som känna henne nära och numera äro identifierade
med Samfundet, med full öfvertygelse tro dem vara — mani¬
festationer af de abnorma psykiska krafter, med hvilka de per¬
soner äro utrustade, som vi benämna >» Bröderna».

Under det jag skrifver, äro öfverste Olcott och den ofvan
nämda mr Mohini Mohun Chatterjee på ett kort besök i Lon-'
don, och många personer hafva från deras egna läppar hört

bekräftelsen på hvad jag här anfört, — för så vidt det-TOr
dem -— och en stor del annat derjemte: Ty under sin :se¬

naste tur i norra Indien kom . öfverste Olcott i tillfälle att
träffa Mahatman Koot Hoomi personligen i kroppslig närvaro”
och att sålunda kunna identifiera sin fordna »astrala> gäst. Vid
samma tillfälle, som detta möte egde rum, såg äfven mr W.
T. Brown, en ung skotte, som nyligen med hängifvenhet. an¬
slutit sig till den teosofiska saken, Mahatman; och mr Lane
Fox, som rest ut till Indien för att följa den ledtråd han er¬
hållit genom Teosofiska Samfundet, har derstädes på abnorm
väg erhållit bref från Koot Hoomi, under det att både madame
Blavatsky och öfverste Olcott varit i Europa. Då man tager
i öbetraktande alla de bevis, som plifvit samlade på dessa Si
dor, och de rikhaltiga upplysningar som stå i sammanhang
med adepterna, hvilka på sista tiden blifvit spridda genom
»The Teosophist», det Teosofiska Samfundets tidskrift, för när¬

varande utgifven i Madras, synes beviset, under den form, det

här blifvit -framstäldt, i sjelfva verket öfverflödigt. Den som
ed mt Kjddie — så. framt han vidhåller sin i brefvet till
Light uttalade åsigt — fortfarande menar,
min bok, rörande adepternas tillvaro och adeptskapets fakta,
ännu återstå att bevisa, måste vara otillgänglig för förnufts¬
skäl eller ännu obekant med literaturen inom detta område:

att uppgifterna i

RA Er SN