OCR Output

206

yttre 'verlden. Ty under det besök; jag talar om, kunde han
afsända ett af mina bref till mästaren, mottaga hans svar, 'af¬

att Koot Hoomi kunde göra detta genom honom. Händelsen
är af värde såsom en illustration till dét faktiska förhållandet,

vid korrespondensen mellan mig och min vördade vän. Andra
exempel erbjuda de många bref, som vexlades mellan Koot
Hoomi och mig genom förmedling af Damodar i Bombay vid
en tidpunkt, då både madame Blavatsky och öfverste Olcott
voro. borta i Madras på en teosofisk rundresa, under hvilken
deras närvaro på de olika ställena ständigt meddelades i de
lokala tidningarne. Jag var i Allahabad och brukade under

i :Bombay och jag erhöll stundom svar så hastigt, att dessa
omöjligen kunnat fabriceras af madame Blavatsky, då post¬
gången från henne till mig fordrade öfver fyra dagars längre
tid än från Bombay.

Sålunda är hela min ganska vidlyftiga korrespondens, så¬
som ' det kan bevisas angående en del deraf och sålunda med
skäl slutas till det hela, zcke ett verk af madame Blavatsky
eller öfverste Olcott, hvilket den måste vara, om Bröderna
icke vore en "realitet. Korrespondensen finnes på papperet
till en. betydande massa. Huru har den tillkommit, då: bref¬
ven kommit - mig tillhanda på: olika tider och rum, i olika
länder och genom olika personer? Jag kan icke rätt förstå,
hvilka hypoteser skulle kunna uppställas rörande denna korre¬
spondens af dem, som icke tro på Brödernas tillvaro. Jag,
kan icke tänka mig någon, som icke genast upphäfves genom,
några af de dermed förbundna faktiska omständigheterna.

Det skulle vara gagnlöst att ur de berättelser, hvilka
gång" efter-annan varit införda i The Thosophist, citera de in¬
födda vittnen, hvilka sett Brödernas astralformer — spöklika
skepnader, dem man sagt dem vara sådana — omkring sam¬
fundets högkvarter i Bombay. En hel här af vittnen skulle
kunna bestyrka denna erfarenhet, och jag må tillägga, att jag
sjelf en gång sett en sådan företeelse vid samfundets nuva¬
rande högkvarter i Madras. - Men: naturligtvis -kan man om