OCR Output

Nr

205

närheten, och träffar honom efter åtskilliga äfventyr — samme
man, som han sett under astral form, den lefvande egaren till
den röst, som ledt honom från södra Indien. Han har ett
långt samtal med honom, ett vaket samtal i fria luften vid
fuilt dagsljus med en lefvande menniska, och återvänder såsom
hans hängifne chela, hvilket han är ännu i denna stund och
troligen alltid skall förblifva. Dock .är hans. mästare, som
kallade honom från Tinnevelly till Sikkim, en af dem, hvilka
enligt den spiritistiska hypotesen utgöra madame Blavatskys
styrande andar.

Dernäst komma tvänne vittnen, hvilka personligen känna
Bröderna och som besökt mig i Simla, nämligen tvänne ordi¬

ärende med order att besöka mig i förbifarten: och meddela
mig underrättelser om sin mästare, min adept-korrespondent.
Desse hade just kommit, då jag först såg dem, från sin vistelse
hos adepterna: Den ena utaf dem, Dhabagiri Nath, dröjde
hos mig i flere dagar och talade med mig i timmatal om Koot
Hoomi, hos hvilken han lefvat i tio år, och han gjorde på
mig och en eller par andra, som sågo honom, intrycket af
att vara en mycket allvarlig, hängifven och tro värdig person.
Senare under sitt besök i Indien deltog han i många ockulta
fenomen, afsedda att tillfredsställa infödde forskare. Natur¬
ligtvis måste äfven han vara ett falskt vittne, uppsökt för att
understödja madame Blavatskys storartade bedrägeri; om han
eljest är någonting annat än den Koot Hoomis chela, han
sjelf förklarar sig vara.

En 'annan inföding, Mohini, begynner snart efter denne
att få direkt kommunikation med Koot Hoomi alldeles obe¬
roende af madame Blavatsky och på hundradetals mils afstånd
från henne. Äfven han blifver: en hängifven anhängare af
den teosofiska saken; men Mohini måste, så vidt jag kan för¬
stå, räknas till den andra gruppen af våra vittnen, de som
stått i personlig astral beröring med Bröderna, utan att hafva
sett dem kroppsligen. ;

Bhavani Rao, en ung infödd chela-kandidat, som kom en
gång i sällskap med öfverste Olcott på besök till mig i Alla¬
habad och tillbragte två nätter under vårt tak derstädes, vid
ett tillfälle, då madame Blavatsky var i en annan del af In¬
dien, är ett nytt vittne, som har stått i sjelfständig kommuni¬
kation med Koot Hoomi, och mer än detta, som sjelf kan