OCR Output

204

hög kast, familj, vänner och en stor förmögenhet, allt för att
söka sanningen? ' Att han i åratal lefvat detta rena, från verl¬
den skilda, sjelfförsakande lif, som man säger oss vara det
väsentliga vilkoret för en direkt kommunikation med Bröderna?
”Åh, en monomanist, säger ni, ”naturligtvis ser han någonting
och allting. Men inser ni intet hvart detta leder er? Perso¬
ner, som icke föra ett sådant lif, erhålla icke något direkt
prof på Brödernas tillvaro. En person lefver ett sådant lif
och förklarar att han erhållit ett sådant prof; och ni kallar
honom genast för en sådan person, behäftad med monomani,
och förkastar hans vittnesbörd... alldeles som om det hette
krona, jag vinner — klave, ni förlorar».

Damodar har sett några af Bröderna kroppsligen besöka
Samfundets hufvudkvarter. Han har sjelf upprepade gånger
haft besök af dem under astral form.

Han har sjelf genomgått vissa invigningsceremonier; han
har förvärfvat ganska betydande krafter, i det han genomgått
en hastig utveckling med afseende på dessa, specielt för att
kunna tjena såsom en ytterligare föreningslänk, oberoende af
madame Blavatsky, mellan sina' mästare, Bröderna, och det
Teosofiska Samfundet. Hela det lif han för är ett uttryckligt
bevis på den omständigheten att han äfven vet, att Bröderna
verkligen existera. Under hvarje annat antagande måste vi
äfven inbegripa Damodar i det medvetna bedrägeri, som man
förmodat madame Blavatsky bedrifva, ty han har varit hennes
nära bundsförvandt och hängifna hiträde, delat hennes målti¬
der, uträttat hennes arbete och lefvat under hennes tak i
Bombay i flere år.

Skola vi då, heldre än att tro på Bröderna, antaga att
madame Blavatsky, öfverste Olcott och Damodar utgöra ett
band afsigtliga bedragare? I detta fall hafva vi att redogöra
för Ramaswamy. Ramaswamy är en högt aktad, bildad engelsk¬
talande 'inföding i södra Indien, anstäld i regeringens tjenst
såsom registrator vid en domstol i Tinnevelly, tror jag. Jag

har träffat honom flere gånger. Först — för att angifva gån¬
gen af hans erfarenhet i få ord — ser han madame Blavatskys

Guru (mästare) under astral form i Bombay, derpå för han
ett samtal med honom på clairvoyant väg, hundra mil borta
från alla teosoferna i sitt eget hus i södra Indien. <Derefter
reser han, lydande den röst han hört, till Darjeeling; fördju¬
par sig utan betänkande in i Sikkim junglerna för att söka
upp Gurun, som han har skäl tro, att han uppehåller sig i