OCR Output

E Yr Rn me RR a

203

alla utgöra länkar i denna oafbrutna kedja, som förbinder
öfverste Olcott med Bröderna och som för honom bevisat sig
dels i ockulta fenomen, dels i vaket umgänge man och man
emellan. Vidare kan jag i fråga om öfverste Olcott likaväl
som i fråga om madame Blavatsky utan fruktan påstå att der
icke gifves någon möjlig kompromiss mellan det orimliga
antagandet att han afsigtligt ljuger allt hvad han säger om
Bröderna och det erkänandet att hvad han säger fastställer Brö¬

dernas tillvaro såsom ett -solklart faktum, ty vi måste komma

ihåg, att han nu varit madame Blavatskys samarbetare och
stått i ständigt intimt umgänge med henne: i åtta års tid.
Den föreställningen att hon under hela denna tid varit i stånd i
att lura honom genom : bedrägliga konster, är, oafsedt dess i

vidunderlighet i andra afseenden, alltför förnuftsvridig för att i
kunna vidhållas. = I alla händelser vet öfverste Olcotty om j
madame Blavatsky är bedräglig eller ärlig; och han har egnat
hela sitt lif åt den sak hon representerar, såsom ett vittnes¬
börd om sin öfvertygelse att hon är ärlig. Men här möta
vi åter den spiritistiska hypotesen. Madame Blavatsky kan vara
ett medium, :som omger öfverste Olcott med fenomen; men
då är hon sjelf bedragen af astrala inflytelser rörande de
Bröders verkliga natur, hvilka stå i spetsen för hela detta
fenomenväsende, och vi hafva redan, tänker jag, sett tillräck¬
liga skäl för förkastandet af denna hypotes såsom absurd.
Det finnes ingen logisk undflykt från den slutsatsen att antin- i
gen förhålla sig sakerna verkligen så, som hon och öfverste ;
Olcott säga, eller ock äro de båda medvetna bedragare, tide¬
hvarfvets rivaliserande kämpar i detta afseende, båda uppr¬
offrande allt hvad verldsligt sinnade menniskor lefva för, detta
för att frossa i ett lifstidslångt bedrägeri, som icke inbringar
dem annat än ett mödosamt lif och bittra ord. i

Men långt ifrån att bevisningen för deras uppgifters äkt- i
het slutar här, kan den i viss mening sägas här taga sin bör¬
jan, Våra infödda indiska vittnen skola nu träda fram för
skranket. Först Damodar, om hvilken den välkända författa¬
ren till «Hints on Esoteric Theosophy» yttrar sig som. följer: 4

»Ni häntydde i ett föregående bref särskildt på Darnodar i
och ni frågade, huru man kunde tro att Bröderna skulle öda i
bort tid på en halfuppfostrad pojkspoling, och dock bestämdt |
vägra att besöka och öfvertyga män sådana. som — och — ;
europeer af den högsta bildning och framstående duglighet. R
Men känner ni att denna »pojkspoling> frivilligt uppoffrat en Kv