OCR Output

202

mening vore rent oförnuft att angripa den; men vi kunna
med samma skäl betvifla våra närmaste slägtingars och när¬
maste ungdomsvänners lefvande verklighet, som antaga att
madame Blavatsky kunnat begå ett misstag, då hon skildrar
Bröderna som lefvande menniskor. Antingen måste hon hafva 2
tätt, eller har hon medvetet sammanknutit ett oerhördt nät af ys
lögner i alla sina skrifter, handlingar och samtal under de
sista åtta till nio åren. Och det påståendet att hon vore en prat¬
makerska och fallen för att öfverdrifva bemöter icke svårig¬
heten bättre än den spiritistiska hypotesen. Tag bort så mycket
ni behagar af madame Blavatskys detaljuppgifter, der skall ks
dock alltid återstå en fast stomme, som antingen måste vara
sanning eller en byggnad af medvetna lögner. Och äfven om
madame Blavatskys vittnesbörd stode allena, skulle dock det
underbara sakförhållandet af hennes totala sjelfuppoffring för
teosofiens sak göra hypotesen om hennes afsigtliga bedrägeri |
till en af de mest extravaganta man kan tänka sig... Först
då vi, som blifvit hennes speciella vänner i Indien påpekade
detta, invände man — »Men huru kunnen I Veta, satt-hon
haft något att uppoffra? Hon kan ju hafva varit en äfven¬
tyrerska från början». Vi pröfvade halten af detta antagande,
såsom jag till fullo förklarat i mitt företal till andra upplagan
af »Den dolda verlden», och från flere af de högst stående :
personerna i Ryssland, hennes slägtingar och tillgifne vänner, 7
kommo talrika försäkringar om hennes identitet. Om hon icke
egnat sitt lif åt ockultismen, hade hon kunnat tillbringa det
i lyx och öfverflöd bland sina likar inom aristokratiens kretsar.

Svår som hypotesen om hennes bedrägeri sålunda visar
sig i sig sjelf, finna vi den vidare på det mest skriande sätt i
oförenlig med alla de faktiska förhållandena i öfverste Olcotts lif.
Likaså ovedersägligt som i madame Blavatskys fall har han försa¬
kat ett lif af verldslig lycka för det teosofiska lifvet i Indien under
omständigheter af stora fysiska försakelser. Och äfven han berät¬
tar Oss att han sett Bröderna både under kroppslig och astral form.
Genom en lång följd af de mest förvånande underbara tilldragel¬
ser, då han: först började att studera detta ämne i Amerika, blef
han bekant med deras makt. Han har i Bombay haft besök af
den lefvande man, hans egen särskilda mästare, med hvilken
han först blifvit bekant genom att se honom under hans
astrala form i Amerika. Hans lif har under åratal varit upp:
fyldt af abnorma tilldragelser, dem spiritisterna äfven här vid T
lag stundom i fåvitsko antagit såsom spiritism, men hvilka

SER

AebsytaaT